درباره گروه جغرافياي روستايي
گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در سال 1389 پس از مجزا شدن گروه جغرافيا از دانشكده ادبيات و شكل گيري گروه هاي آموزشي ،فعاليت مستقل خود را با پذيرش 15 دانشجو در مقطع كارشناسي ،12 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و 4 دانشجو در مقطع دكتري دنبال نمود.      
اين گروه در حال حاضر در هر سه مقطع كارشناسي با 25 دانشجو در گرايشهاي جغرافيا و برنامه ريزيروستايي ؛ كارشناسي ارشد  با 70 دانشجو در گرايشهاي جغرافيا و برنامه ريزيروستايي ، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري، جغرافياي سياسي، جغرافيا و برنامه ريزي كالبدي، جغرافيا و برنامه ريزيتوسعه پايدار و دكتري با 42 دانشجو در گرايشهاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، نظامسياستگذاريدر برنامه ريزي روستايي،كارآفريني، آمايش سرزمينمشغول به فعاليت مي باشد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/11
تعداد بازدید:
234
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal