۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
مسعود تقوائی
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیا و برنامه ریزی شهری,دانشگاه اصفهان,ایران,1375-1379
فوق لیسانس,برنامه ریزی ناحیه ای,شهید بهشتی تهران,ایران,1367-1370
لیسانس,جغرافیای انسانی اقتصادی,شهید بهشتی تهران,ایران,1363-1367
جستجو:
|
نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه پایدار شهرهای مرزی,همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت ،چالش ها و رهیافت ها,ملی,سخنرانی,1391,مسعود تقوائی,اعظم صفر آبادی | جزئیات
تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مورد مطالعه کاربری های فرهنگی و تفریحی در منطقه 5 اصفهان ,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی,رضا مختاری ملک ابادی | جزئیات
فرآیند برنامه ریزی توریسم شهری ,همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری وتوسعه پایدار,منطقه ای,سخنرانی,مسعود تقوائی,حمید صابری | جزئیات
جستجو:
|
ارائه راهکار های جلب مشارکت شهروندان در برنامه های شهری با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهر شاهین شهر),کارشناسی ارشد,1397,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت مسکن شهری مطالعه موردی:شهربروجن,کارشناسی ارشد,1397,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
ساماندهی ارتفاعات به منظور توسعه اکو توریسم شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج),کارشناسی ارشد,1397,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش خانه های بوم گردی در توسعه پایدار مناطق گردشگری شهرستان سامان,کارشناسی ارشد,1397,یوسف قنبری,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی جرائم خشن در کلان شهر ها (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان),دکتری,1397,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
تحلیل وضعیت فضاهای سبز و باز شهری به منظور توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه: شهر شیراز),دکتری,1397,مسعود تقوائی,اصغر ضرابی
سنجش زیست پذیری در بافت فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر دهدشت,کارشناسی ارشد,1396,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تعیین میزان آسیب پذیری ومعیارهای مکان گزینی کاربری های شهری باتاکید بر بحران های غیرطبیعی(نمونه موردی شهرسبزوار),دکتری,1396,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
راهکارهای توسعه گردشگری جشنواره غذا و آشپز ی مطالعه موردی : شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
مدیریت بحران و تخلیه اضطراری جمعیت در کاربر ی های فرهنگی مطالعه موردی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1396,مسعود تقوائی,احمد تقدیسی
بررسی راهکار های افزایش نقش صنایع دستی بر گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1396,مسعود تقوائی
برنامه ریزی مسکن اجتماعی گروه های کم درامد شهری با تأکید بر بافت فرسوده ( مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان),دکتری,1395,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی استراتژیک توسعه پابدارشهری باتاکید برتوسعه فیزیکی نمونه موردی:کلان شهراصفهان,دکتری,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی مشارکت مردمی درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی:بافت فرسوده منطقه سه اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش جنگ نرم دربازیافت فضاهای شهری با تاکید برفضاهای نجاری موردمطالعه:کلانشهراصفهان,دکتری,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش شهرهای میانی درتوسعه شهری ومنطقه ای,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
نقش باغ ویلاهای استجاری درایجاد کمربندسبز وآمایش مجموعه شهری مطالعه موردی:کلان شهراصفهان,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
استراتژی های توسعه شهریCDSباتاکیدبرگردشگری مطالعه موردی:شهرتهران,کارشناسی ارشد,1395,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی شهر ها (مطالعه موردی کلانشهر تبریز),کارشناسی ارشد,1395,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
راهکار های ارتقا امنیت گردشگری ورزشی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1395,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,مسعود تقوائی
بررسی و تبیین فقر روستاِی و ارتباط آن با پایداری محیطی (مطالعه موردی :استان چهار محال بختِیاری),دکتری,1394,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
مبانی گردشگری فرهنگی و کار بست آن بر روی طراحی شهری شیراز,کارشناسی ارشد,1394,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
تحلیلی برتوزیع فضایی ومکان یابی خدمات شهری (مطالعه موردی:شهرکلیشاد وسودرجان),کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
ارزیابی میزان مشارکت شهروندان دراستفاده از حمل ونقل همگانی (محورجنوب زاینده رود),کارشناسی ارشد,1394,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش شهرهای کشاورزی درتوسعه منطقه ای درایران,کارشناسی ارشد,1394,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ساماندهی و سطح بندی کانون های گردشگری ( استان چهر محال و بختیاری ),کارشناسی ارشد,1394,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر تحقق پذیری شهر الکترونیک در کلانشهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز),دکتری,1394,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
استراتژی توسعه شهری با تاکید بر تحقق پذیری شهر الکترونیک: مطالعه موردی:شهر ارومیه,دکتری,1394,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
نقش توزیع مجدد کاربری ها و فضاهای شهری در توسعه خدمات گردشگری، مطالعه موردی : شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1394,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
راهکارهای کاربردی کردن صنایع دستی در جهت توسعه گردشگری (شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1394,حمید برقی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی راهبردی توسعة گردشگری پزشکی در کلانشهر شیراز,دکتری,1393,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی
تحلیل جغرافیایی مولفه‌های سرمایه اجتماعی در سطح محّله‌های شهری جهت توسعه پایدار محّله‌ای (نمونه موردی : محلّه‌های منطقه 3 شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت مسکن شهری (مطالعه موردی : شهر اصفهان دهه 70 تا 90),کارشناسی ارشد,1393,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
مدیریت بحران درشهرهای بندری.مطالعه موردی شهر بندرعباس,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بحران های شهری وتخلیه اضطرای جمعیت .مطالعه موردی شهر بابل,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ساماندهی رودخانه خشک شیراز به منظور برنامه ریزی ومدیریت بحران,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی وضعیت سازمانهای متولی مدیریت بحران درشیراز,کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مدیریت بحران دربافت های فرسوده شهری با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی. بافت فرسوده قدیمی شهرسنندج),کارشناسی ارشد,1393,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
پیامدهای دو فضائی شدن شهرها (فضاهای فیزیکی - فضاهای مجازی)بر جایگاه و عملکرد فضاهای باز شهری پژوهش موردی : شهر اصفهان,دکتری,1392,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
بررسی مسایل وتحلیل فضایی ساختمان های بلندمرتبه(مطالعه موردی:مناطق جنوب رودخانه زاینده روددرشهراصفهان),کارشناسی ارشد,1392,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعه موردی : امداد و نجات شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
بررسی نقش آموزش عالی بر توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی : استانهای کشور),دکتری,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ساماندهی جاذبه های ژئوثوریستی(مطالعه موردی غارقوری قلعه درشهرستان روانسر),کارشناسی ارشد,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان‌های متولی بحران در شهر اصفهان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری,کارشناسی ارشد,1392,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی موزه های ایران و نقش آن در گردشگری فرهنگی(مطالعه موردی: شهر اصفهان),کارشناسی ارشد,1392,حمید برقی,مسعود تقوائی
گردشگری گردهمایی ها وبررسی جایگاه آن در توسعه شهری ومنطقه ای(مطالعه موردی:کلان منطقه شمال ایران),دکتری,1391,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر توزیع فضایی ومکان یابی فضای سبز شهری شهر دوگنبدان با استفاده ازGIS,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی صنعت توریسم شهری(مطالعه موردی : شهر همدان),دکتری,1391,حمید رضا وارثی,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
تحلیلی برتوزیع فضایی ومکان یابی خدمات شهری شهر نجف آباد,کارشناسی ارشد,1391,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی توسعه پایدار گردشگری شهرستان دالاهو,کارشناسی ارشد,1390,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
تحلیل وبرنامه ریزی توسعه اکوتوریسم باتاکید بر آبشارهای استان لرستان,کارشناسی ارشد,1390,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی و سنجش عوامل مؤثر بر رفاه شهری ( مطالعة موردی: شهر شیراز ),دکتری,1390,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی,حمید رضا وارثی
ارزیابی و طراحی پدافند غیر عامل در محیط‌های شهری، مطالعه موردی: مسیرهای هشت گانه راهپیمایی شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,احمد تقدیسی
بررسی وضعیت واحدهای مسکونی شهر ساری به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران,کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیلی بر توسعه روستایی با تاکید بر کشاورزی (مورد : مناطق روستایی ازنا),کارشناسی ارشد,1390,احمد تقدیسی,مسعود تقوائی
تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری وساماندهی آن با استفاده ا ز GIS(مرودشت),کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,احمد تقدیسی
تحلیلی بر معیارهای ساماندهی آبشارهای طبیعی به منظور توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی : آبشارهای استان خراسان رضوی,کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مکان‌یابی و بررسی نقش متل در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : محور اصفهان-شیراز),کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مدل‌سازی و تحلیل تطبیقی روش‌های سنجش سطح توسعه یافتگی (مطالعه موردی :شهرستان‌‌های ایران),دکتری,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
چگونگی پراکنش کاربری‌ها و پیامد آن بر ترافیک شهر (مورد مطالعه : کاربری‌های بهداشتی - درمانی مرکز شهر کرمانشاه),کارشناسی ارشد,1390,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,کیومرث ایراندوست
تحلیل فضایی و مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از GIS- مطالعه موردی: منطقه‌های 5 و 6 شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1389,محمد سلطان حسینی,مسعود تقوائی
امکان سنجی احداث پارک جنگلی در منطقه تنگ چاهو به منظور توسعه اکوتوریسم ,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل فضایی جرائم شهری شیراز,دکتری,1389,مسعود تقوائی,اصغر ضرابی,حسن بیک محمدی هزاره,حبیب احمدی
امکان سنجی ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی :ساحل دریاچه کافتر ),کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,محمدمهدی تقی‌زاده
بررسی وضعیت ساختمانهای مسکونی به منظور مدیریت بحران با تاکید بر زلزله(مطالعه موردی:شهرهمدان),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیلی بر روند توسعه کالبدی - فیزیکی شهر فیروز آباد,کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی و پیشگیری از فرسودگی (نمونه موردی : شهر شیراز),کارشناسی ارشد,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
امکان سنجی و ساماندهی جاذبه های توریستی شهر اقلید با تاکید بر چشمه رسول الله تا پارک انقلاب,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل جغرافیایی وضعیت های واحد های مسکونی شهر مرودشت با تاکید بر حوادث غیر مترقبه,دکتری,1389,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
ساماندهی جاذبه های اکوتوریسمی آبشار شلماش شهرستان سردشت,کارشناسی ارشد,1389,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی جاذبه های توریستی شهرستان اقلید:برنام ریزی وتوسعه آن با تاکید بر منطقه سده,کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تأثیر صائقه بر جوامع شهری,کارشناسی,1388,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی مسکن در شهر کاشان,کارشناسی ارشد,1388,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
بررسی امکانات وتجهیزات آتش نشانی به منظور برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی شهر یزد),کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
بررسی و تحلیل نظریات توسعه روستایی,کارشناسی ارشد,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,مسعود تقوائی
امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی توسعه اکوتوریسم در تالاب چغاخور,کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,دکتر محمدرضا قانعی
برنامه‌ریزی و طراحی جغرافیایی محیط‌های جاذب گردشگری در شهر کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1388,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل کارکرد مرز بر ساختار فضایی شهرهای مرزی (نمونه موردی: استان آذربایجان غربی),دکتری,1388,علی زنگی آبادی,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,دکتر کرامت اله زیاری
سیر شهر نشینی ایران در دوره های ماقبل تاریخی و باستان,کارشناسی,1387,مسعود تقوائی
تجزیه تحلیل و مکانیابی میادین میوه و تره بار و بازار روز شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
تحلیل نقش شهرهای میانی در توسعه کلان منطقه زاگرس,دکتری,1387,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر اراک,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری با تاکید بر شریانهای حیاتی شهر ایلام,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی محلات شهری ایلام با تاکید بر مسکن,کارشناسی ارشد,1387,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه‌ای,کارشناسی ارشد,1387,مسعود تقوائی,حسین صرامی
کاربرد جی پی اس در برنامه ریزی شهری ,کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
بررسی فضاهای فرهنگی مذهبی شهر شلمزار,کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت شبکه معابر شهرهای استان چهار محال و بختیاری,کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
نقش صنایع کوچک در توسعه و برنامه ریزی ناحیه ای ,کارشناسی ارشد,1386,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
تحلیل جغرافیایی مسائل و مشکلات پارکینگهای شهر اصفهان ,کارشناسی ارشد,1386,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
مسایل مدیریت شهری در استان چهار محال و بختیاری,کارشناسی ارشد,1386,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی-مکانی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری,کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
تحلیل ناحیه‌ای شهرهای (شرکرد، فارسان، لردگان، اردل و کوهرنگ),کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت معماری ساختمان‌های اداری نمونه موردی شهر لردگان,کارشناسی,1386,مسعود تقوائی
بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری نمونه موردی سکونتگاههای شهری استان چهارمحال بختیاری,کارشناسی ارشد,1386,مسعود تقوائی
نقش صنایع کوچک در توسعه و برنامه‌ریزی ناحیه‌ای مطالعه موردی شهرستان فریدن,کارشناسی ارشد,1386,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری نمونه موردی کاربری‌های فرهنگی - تفریحی در شهر اصفهان,دکتری,1386,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
بررسی جاذبه ها و برنامه ریزی گردشگری منطقه خرو طبس,کارشناسی ارشد,1385,مسعود تقوائی
تعیین تاثیرهای اقتصادی و اجتماعی دهکده گردشگری زاینده رود ,کارشناسی ارشد,1385,مسعود تقوائی
امکان سنجی وتوسعه صنعت سفال در شهر لالجین همدان ,کارشناسی,1384,مسعود تقوائی
برنامه ریزی شهری - منطقه ایی در برنامه های عمرانی کشور,کارشناسی,1384,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی از ساختار فضایی وکالبدی خرم آباد ,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
تاثیر حاشیه نشینی در ساختار اکولوژیکی شهر کرج ,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی,حسن بیک محمدی هزاره
نقش زمین در توسعه وگسترش شهر یزد وپیامدهای آن ,دکتری,1384,مسعود تقوائی
تحلیل فضایی علل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر اصفهان ,دکتری,1384,علی زنگی آبادی,اصغر ضرابی,مسعود تقوائی
بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی در طراحی پیاده روهای شهری نمونه اصفهان,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی
استراتژیهای ایجاد شهرهای جدید علمی دانشگاهی,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی
معیارهاو ضوابط شهرسازی مناسب سازی محیط شهری برای معلولین,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی
روشهای تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهر کرج ,کارشناسی ارشد,1384,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش عوامل جغرافیایی در توسعه کالبدی- فیزیکی شهر ایذه ,کارشناسی ارشد,1384,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی
مکان‌یابی زمین‌های بازی ,کارشناسی,1384,مسعود تقوائی
مطالعه طرح هادی روستای دشتی و ارزیابی طرح‌های هادی بخش مرکزی اصفهان ,کارشناسی ارشد,1383,مسعود تقوائی
بررسی تاثیر عوامل فرهنگی برساختار کالبدی شهر زابل ,دکتری,1383,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی پتانسیلهای تورستی شهر فیروزآباد,کارشناسی ارشد,1383,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی نظام شبکه شهری استان فارس ,کارشناسی ارشد,1383,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,محمود مهدی نژاد
سنجش درجه توسعه یافتگی دهستان‌های شهرستان آمل,کارشناسی ارشد,1383,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی پتانسیل های توریستی شهر فیروزآباد,کارشناسی ارشد,1383,حمید رضا وارثی,مسعود تقوائی
نقش جهاد سازندگی در توسعه روستایی ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
نقش وجایگاه بنیاد مسکن در توسعه روستایی ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
جایگاه کمیته امداد امام خمینی در توسعه روستایی ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
نقش وجایگاه توسعه روستا -شهری در توسعه کشاورزی وروستایی ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
بررسی شاخصهای توسعه شهری استان اصفهان به روش اسکالوگرام ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
بررسی جغرافیایی نظام شبکه شهری در استان فارس ,کارشناسی,1382,مسعود تقوائی
نقش مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی وروستایی کیار ,کارشناسی ارشد,1382,مسعود تقوائی
توسعه وبهره برداری از بخش کشاورزی وتوسعه روستایی برآن ,کارشناسی ارشد,1382,مسعود تقوائی
ساماندهی فضایی کالبدی بخش سامان,کارشناسی ارشد,1382,مسعود تقوائی
شناسایی و معرفی جاذبه های اکوتوریسم شهرستان سمیرم,کارشناسی ارشد,1382,مسعود تقوائی,حمید رضا وارثی,محمود هدایت
طراحی ومکانیابی فضای سبز روستایی با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
تحلیلی بر برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر درچه ,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
بررسی وتحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان چهارمحال بختیاری ,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
ساختار فضایی شهر آباده,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
ساختار فضایی کالبدی شهر قائمیه,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
امکان سنجی استقرار صنایع روستایی در استان ایلام,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی
تحلیلی بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهر درچه,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی,جمال محمدی سید احمدیانی
تحلیل نظام شبکه شهری استان چهار محال و بختیاری ,کارشناسی ارشد,1381,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی,حسن بیک محمدی هزاره
مدیریت وبرنامه ریزی شهری ,کارشناسی,1380,مسعود تقوائی
بررسی نظام شبکه شهری استان آذربایجان شرقی ,کارشناسی,1380,مسعود تقوائی
تحلیلی بر جغرافیای جمعیت استان چهارمحال بختیاری ,کارشناسی ارشد,1380,مسعود تقوائی
تحلیل جغرافیایی نظام شبکه شهری در استان ایلام ,کارشناسی ارشد,1380,مسعود تقوائی
تحلیلی بر شبکه شهری استان ایلام,کارشناسی ارشد,1380,سیروس شفقی,مسعود تقوائی,علی زنگی آبادی
مکانگزینی استقرار صنایع تبدیلی دامی در شهرستان سمیرم ,کارشناسی ارشد,1379,مسعود تقوائی
امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه کوهرنگ ,کارشناسی,1378,مسعود تقوائی
توسعه اکوتوریسم ومسائل وپیامد های آن ,کارشناسی,مسعود تقوائی
اکولوژی اجتماعی شهرها ,کارشناسی,مسعود تقوائی
نقش عوامل جغرافیایی در توسعه کالبدی شهر اهواز ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
برنا مه ریزی خدمات روستایی در شهرستان خمین ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
مطالعه وشناسایی شاخصهای توسعه روستایی در بازفت ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
مطالعه وشاخصهای توسعه ناحیه ای در شهرستان امل ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
بررسی تاثیرات سد شهریکند در توسعه روستایی بوکان ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
معرفی جاذبه های اکوتوریسم در سمیرم ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
بررسی تغییرات نظام شبکه شهری استان فارس ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
تحلیلی بر توزیع صنایع وتوسعه متوازن منطقه ای در استان فارس ,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
مدیریت و برنامه ریزی شهر,کارشناسی,مسعود تقوائی
تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات بر کاربریهای فرهنگی در شهر اصفهان ,دکتری,مسعود تقوائی
بررسی جایگاه شهرهای کوچک در ایران,دکتری,مسعود تقوائی
بررسی حال و آینده صنعت توریسم,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
برنامه ریزی و مدیریت بحران در شهر کرد,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
ساماندهی حاشیه نشینی در شهر اصفهان,کارشناسی ارشد,مسعود تقوائی
جستجو:
|
مشارکت شهروندی در مدیریت شهری,تالیف,ترخون,1397,مسعود تقوائی,فرزین صیادی
مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری,تالیف,معظمی,1392,مسعود تقوائی,علی جوزی خمسلویی
برنامه ریزی بحران و بازسازی,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1392,مسعود تقوائی,علی جوزی خمسلویی
کاربرد تکنیکها و مدلهای برنامه‌ریزی و مدیریت توریسم(223ص),تالیف,انتشارات معظمی,1391,مسعود تقوائی,حسین کیومرثی
پدافند غیر عامل و امنیت شهری«در برابر تهدیدات آشوبها و شورش های شهری»[248ص],تالیف,انتشارات معظمی,1391,مسعود تقوائی,علی جوزی خمسلویی
گرشگری سلامت ، رفاه اجتماعی از طریق تجارت بین الملل(319ص),ترجمه,پیام علوی,1391,مسعود تقوائی,جبار علی‌زاده‌اصل
آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از spss(168ص),تالیف,نگار اصفهان,1391,مسعود تقوائی,محمدرضا بسحاق,اسماعیل سالاروند
برنامه‌ریزی طرح‌های اکوتوریسم(303ص),ترجمه,انتشارات معظمی,1391,مسعود تقوائی,علی جوزی‌خمسلویی
اصول و مبانی مدیریت بحران شهری,تالیف,دانشگاه اصفهان,1391,مسعود تقوائی,علی جوزی خمسلویی
آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از ‌SPSS,تالیف,معظمی,1391,مسعود تقوائی,محمدرضا بسحاق,اسماعیل سالاروند
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری {208ص},تالیف,معظمی,1391,مسعود تقوائی,علی جوزی‌خمسلویی
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت توریسم شهری,تالیف,پیام علوی,1388,مسعود تقوائی,محمود اکبری
معرفی نرم‌افرازهای تخصصی و کاربردهای GIS در برنامه‌ریزی شهری,تالیف,پیام علوی,1388,مسعود تقوائی,الهام امیر حاجلو
برنامه‌ریزی و طراحی مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری,تالیف,کنکاش,1387,مسعود تقوائی,رعنا شیخ‌بیگلو
برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری با تأکید بر امکانات،تأسیسات، خدمات و مکان گزینی مراکزدرمانی و بهداشتی درمانی,تالیف,کنکاش,1387,مسعود تقوائی,داود عزیزی
برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری با تأکید بر امکات، تاسیسات و مکانگزینی خدمات آتش‌نشانی ,تالیف,کنکاش,1387,مسعود تقوائی,محمود ترک‌زاده
برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه اتوبوسرانی شهری,تالیف,کنکاش,1387,مسعود تقوائی,ابوذر وفایی
جستجو:
|
جستجو:
|
احراز رتبه اول در مقطع دکتری در دانشگاه اصفهان ,رئیس محترم دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1379
احراز رتبه دانشجوی نمونه دوره دکتری واخذ لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه اصفهان ,رئیس محترم دانشگاه اصفهان ,دانشگاه اصفهان,1378
احراز رتبه دانشجوی نمونه کشوری دوره دکتری واخذ لوح تقدیر وجایزه ,ریاست محترم جمهوری ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ,تهران,1378
احراز رتبه دانشجوی برگزیده کشوری در دوره دکتری ,وزیر علوم تحقیقات وفناوری ,تهران,1377
احراز رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد واخذ لوح تقدیر وجوایز از ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران ,رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی تهران,دانشگاه شهید بهشتی,1370
احراز رتبه دانشجوی ممتازدر مقطع کارشناسی ارشد ,ریاست محترم جمهوری ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ,تهران,1370
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal