۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
محمد حسین رامشت
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیای طبیعی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی,تربیت مدرس,ایران,-1371
دکتری,ژئومرفولوژی,تربیت مدرس,ایران,1367-1371
فوق لیسانس,جغرافیا,شهید بهشتی,ایران,1357-1364
فوق لیسانس,جغرافیا,شهید بهشتی تهران,ایران,-1364
لیسانس,جغرافیا,دانشگاه اصفهان,ایران,-1357
لیسانس,جغرافیا,دانشگاه اصفهان,ایران,1353-1357
جستجو:
|
مدل انتشار بیماری مالاریا در محیط بر اساس نظریه پخش هاگراستراند,سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران,ملی,سخنرانی,1397,محمد حسین رامشت,شهناز جودکی | جزئیات
سدره طوبی مبانی نظری پیشرفت در حوزه آمایش بنیادین,الگوی اسلامی پیشرفت,ملی,سخنرانی,1397,طیبه محمودی ,محمد حسین رامشت | جزئیات
بررسی تغییرات اقلیمی هولوسن در دریاچه مهارلو، جنوب شرقی شیراز,اولین همایش ملی کاربرد کواترنری در شناخت فرآیندهای محیطی,ملی,سخنرانی,1394,فاطمه سبک خیز,عبداله سیف,محمد حسین رامشت,مرتضی جمالی,عبدالمجید نادری بنی,حسن خالقی | جزئیات
مطالعه ارتباط توالی های رسوبی با پذیرفتاری مغناطیسی در دریاچه مهارلو,اولین همایش ملی علوم کاربردی شیمی، زیست و زمین شناسی,ملی,پوستر,1393,فاطمه سبک خیز,عبداله سیف,محمد حسین رامشت,مجید نادری بنی,سینا صلحی | جزئیات
زمان ومکان ابزار هویتساز در منش مبشران وحی,اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی,هفته پژوهش,سخنرانی,1393,محمد حسین رامشت | جزئیات
افتراق‌‌های الگویی در پیامدهای حرکات تکتونیک جنبا و فرونشست‌های ناشی از سوبسیدانس,دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی,ملی,سخنرانی,1392,علیرضا شهبازی,محمد حسین رامشت | جزئیات
فضای ترامتنیت در ژئومورفولوژی,دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی,ملی,سخنرانی,1392,فاطمه نعمت‌الهی,محمد حسین رامشت | جزئیات
مطالعه راهبردی توان‌های گردشگری منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه (با تاکید بر توسعه پایدار منطقه‌ای),اولین همایش ملی گردشگری ، سرمایه های ملی ، چشم‌انداز آینده,ملی,پوستر,1392,طاهره محمدی,محمد حسین رامشت | جزئیات
Boundary evidences for "Anthropocene epoch " in Zayandehroud basin Central Iran,6th National Conference on New ideas in agriculture,ملی,سخنرانی,1392,حمید قیومی محمدی,محمد حسین رامشت,N. Toomanian | Detail
Past & Present relationship of River Alluvial terraces & Isfahan Civilization,6th National Conference on New ideas in agriculture,بین المللی,سخنرانی,1392,حمید قیومی محمدی,محمد حسین رامشت,N.Toomanian | Detail
ایران واهمیت گیاهان دارویی ان,همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی,ملی,سخنرانی,1392,محمد حسین رامشت | جزئیات
تحولات مدنی ایران و تاثیر آن در پایداری هویت ایران,دومین همایش سراسری جغرافیا ،توسعه،دفاع و امنیت,ملی,سخنرانی,1391,محمد حسین رامشت | جزئیات
فعالیت های یخچالی و مدنیت در لرستان (مطالعه موردی گرین ),پنجمین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد حسین رامشت,فاطمه باقری صدر,فخردولت محمدیان | جزئیات
ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی ,همایش ملی انجمن ایرانی ژئومولوژی,ملی,سخنرانی,1391,سیدعلی المدرسی ,محمد حسین رامشت,علی رضا عباسی | جزئیات
بررسی تحولات محیطی فاز اقل کواترنر و رابطه ی آن با هردینگ سیستم کرج,همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی,ملی,سخنرانی,1391,محمد حسین رامشت,فرشته بیرامعلی گیوی | جزئیات
نقش گردشگری فرهنگی در توسعه پایدار,گردشگری وتوسعه پایدار,منطقه ای,سخنرانی,1390,محمد حسین رامشت | جزئیات
THE MEGAFAN OF SHAHDAD BASIN AND EFFECT OF ACTIVE TECTONIC IN MORPHOLOGY OF SHAHDAD FAN IN KERMAN AT QUATERNARY,internatonal conference the staus and future of the world's large rivers,بین المللی,سخنرانی,1390,s.s.shahzeidi,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت | Detail
مروری بر توسعه کاربردی RS , GIS در ارزیابی نواحی کوهستانی,چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام,بین المللی,سخنرانی,1389,سید علی المدرسی,محمد حسین رامشت,مسعود معیری | جزئیات
تاثیر هاله پیرامونی فرهنگ ومدنیت در امنیت ملی ومنطقه ای,جغرافیا توسعه دفاع وامنیت درجنوب شرق کشور,ملی,سخنرانی,1389,محمد حسین رامشت | جزئیات
نقش مطالعات ژئومرفولوژی در ساماندهی رودخانه (مهندسی رود خانه),همایش منطقه ای کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی,منطقه ای,سخنرانی,1389,محمد حسین رامشت | جزئیات
Assessment of landslide zonation by multi variant statistical method: In the case of Iran,2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE),,بین المللی,سخنرانی,1389,S.A .Almodaresi,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت,A.Boloor | Detail
The effect of active tectonic to morphology of Derakt -Tangan river fan of shahdad in Kerman,2nd International Conference on Environmental Science and Technology,بین المللی,سخنرانی,1389,Somayyeh Sadat Shahzeidi,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت | Detail
The impacts of hot and cold holes on the landslides of Isfahan province,2nd International Conference on Environmental Science and Technology,بین المللی,سخنرانی,1389,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت,Abdollah Seif,Somaie Shahzeidy,Hamideh Beigi | Detail
The impacts of hot and cold holes on the landslides of Isfahan province,International Conference on Environmental Engineering and Applications(ICEEA),بین المللی,سخنرانی,1389,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,حمیده بیگی | Detail
بررسی چرخه مورفوژنز ومعرفی راسته هیستوسول در سراب حوضه زاینده رود,یازدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,پوستر,1388,حمید قیومی,محمد حسین رامشت | جزئیات
بررسی فرایند های مورفوژنیک تاثیر گذار بر نشست زمین در استان اصفهان,دومین همایش ملی خشکسالی وراهکارهای مدیریتی آن,ملی,پوستر,1388,محمد حسین رامشت | جزئیات
بررسی برخی شواهد خاکشناختی - زمینریخت شناختی نهشته های لسی در لند فرم های مشرف به چاله های منطقه خور وبیابانک,یازدهمین کنگره علوم خاک ایران,ملی,پوستر,1388,حمید قیومی,محمد حسین رامشت,تومانیان,مسعود قیومی | جزئیات
بررسی شاخص های زمین ریخت شناسی حوضه ابخیز زاینده رود ,اولین همایش ملی مدیریت جامع حوضه ابخیز زایندهرود با نگرش توسعه پایدار وتاثیر آن بر فلات مرکزی ایران,ملی,سخنرانی,1387,شیرانی,محمد حسین رامشت,اسکندری | جزئیات
تحلیل عدم انطباق رفتارهای غیر خطی پارامترهای مختلف سیستم ابرفتی به کمک نظریه کیاس ,مدیریت جامع حوضه ابخیز,ملی,سخنرانی,1387, عباسعلی ولی,محمد حسین رامشت | جزئیات
تحلیل مقایسه ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در براورد دبی اوج جریان رود پلاسجان,مدیریت جامع حوضه ابریز,ملی,سخنرانی,1387,عباسعلی ولی ,محمد حسین رامشت,مسعود معیری | جزئیات
ارزیابی عملکرد شبکه عصبی در پیش بینی بار رسوب رود خانه پلاسجان,مدیریت جامع حوضه ابخیز زاینده رود,ملی,سخنرانی,1387,عباسعلی ولی ,محمد حسین رامشت,مسعود معیری | جزئیات
استفاده از دو روش PSIACوIRIFRدر برآورد پتانسیل رسوب دهی فرسایش آْبی وبادی,همایش منطقه ای منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر,منطقه ای,سخنرانی,1385,عادل سپهر,مسعود معیری,محمد حسین رامشت | جزئیات
نقش ایزوستازی حرارتی وبرودتی در شکل گیری مخروط افکنه رودخانه درختنگان ,جغرافیا و قرن 21,منطقه ای,پوستر,1385,محمد حسین رامشت | جزئیات
زاینده رود و توسعه پایدار اصفهان (مورد:گاوخونی ،مدیریت پایدار در اکوتوریسم منطقه),سومین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام,بین المللی,سخنرانی,1385,محمد حسین رامشت,زهراانتشاری | جزئیات
فرایند های ژئومورفولوژیک و تاثیر آن در برآورد سیلاب ها ,کنفرانس بین المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آنها,بین المللی,سخنرانی,1384,محمد حسین رامشت | جزئیات
تغییرات رطوبتی ایران در کواترنر,نخستین سمپوزیوم بین المللی کواترنر,بین المللی,سخنرانی,1373,محمد حسین رامشت | جزئیات
دیاپیریسم ونقش آن در آلودگی رودخانه دالکی ,نهمین کنگره جغرافیدانان ایران,ملی,سخنرانی,1373,محمد حسین رامشت,عبداله سیف | جزئیات
سوفیستیکون در جغرافیا ,مقالات هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران,منطقه ای,سخنرانی,1371,محمد حسین رامشت | جزئیات
Envromental impact and Sustainability ofNavigation Imrovement to the Karon River,Iran,کنگره جغرافیدانان گلاسکو,بین المللی,سخنرانی,محمد حسین رامشت | Detail
مروری برتوسعهکاربردیاراس و جی ای اس در ارزیابی تواخی کوهستان,جغرافیدانان جهان اسلام,هفته پژوهش,پوستر,محمد حسین رامشت | جزئیات
بررسی ژئومفرم های موثر بر مکان گزینی سدهای زیر زمینی در ارتفاعات برفگیر,اولین همایش برف ،یخ وبهمن,منطقه ای,سخنرانی,محمد حسین رامشت | جزئیات
زمان ومکان ابزار هویتساز در منش مبشران وحی,کنگره سراسری علوم اسلامی وانسانی,ملی,پوستر,محمد حسین رامشت | جزئیات
تحولات مدنی ایران وتاثیر ان درپایداری هویت ایران,جغرافیا و توسعه دفاع و امنیت,ملی,سخنرانی,محمد حسین رامشت | جزئیات
سدره طوبی,الگوی پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,هفته پژوهش,سخنرانی,محمد حسین رامشت | جزئیات
جستجو:
|
زمان در ژئومورفولوژی,دکتری,1394,محمد حسین رامشت,مژگان انتظاری نجف آبادی,ابراهیم مقیمی
عناصر ژئومورفیک در همگرایی هسته مدنی ایران,دکتری,1394,محمد حسین رامشت,مژگان انتظاری نجف آبادی,علی ربانی خوراسگانی,عباسعلی ولی
بازسازی تغیرات محیطی دریاجه مهارلو در کواترنر پایانی ,دکتری,1394,عبداله سیف,محمد حسین رامشت,حسن خالقی ,مرتضی جمالی
بنیانهای ژئومرفولوژیکی زمین بوم های اجتماعی در عرصه گردشگری فلات مرکزی ایران,دکتری,1393,محمد حسین رامشت,مهری اذانی
دکترین سلامت جغرافیایی ایران,دکتری,1393,محمد حسین رامشت
مدل سازی سفره های اب زیرزمینی وپیامدهای برداشت آب از آن,دکتری,1393,محمد حسین رامشت,امیر محمودزاده
نقش طرح های آبخیزداری در افزایش سطح آب زیر زمینی حوضه قروتک,کارشناسی ارشد,1393,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت
تحلیلی بر اطلس جغرافیای پزشکی در استان اردبیل(مطالعه موردی:تاثیر عوامل جغرافیایی بر سرطان دستگاه کوارش در استان اردبیل),کارشناسی ارشد,1393,محمد حسین رامشت,مژگان انتظاری نجف آبادی,فرهاد پورزرین
بررسی گسل ها و نقش آنها بر هر دینگ سیستم های ایران مرکزی ,دکتری,1392,محمدرضا ثرتی,محمد حسین رامشت,اریک فورس
توزیع فضایی بیماری کم خونی در جمعیت دانش آموزی استان فارس,کارشناسی ارشد,1392,محمد حسین رامشت,مژگان انتظاری نجف آبادی
ارزیابی تاثیرات افت سطح آب زیرزمینی برفرو نشست دشت ماهیدشت,کارشناسی ارشد,1392,مژگان انتظاری نجف آبادی,محمد حسین رامشت
شواهد یخچالهای کواترنرپایانی در حوضه تنگوئیه سیرجان,کارشناسی ارشد,1392,علیرضا تقیان,محمد حسین رامشت
بررسی قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی شهرها (نمونه موردی: شهراصفهان ),کارشناسی ارشد,1392,جمال محمدی سید احمدیانی,محمد حسین رامشت
گسل ها ونقش انها برشل گیری هردینگ های ایران مرکزی,دکتری,1392,محمد حسین رامشت
دوالیتی در ژئومرفولوژی,دکتری,1392,محمد حسین رامشت,سید علی المدرسی
مقیاس در ژئومورفولوژی,دکتری,1391,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عباسعلی ولی
مولفه های ژئومورفولوژی و تاثیرات ان برهویت مکانی کانونهای مدنی ایران و هنر فرش دستباف,دکتری,1391,محمد حسین رامشت,محمود محمدی,ابراهیم مقیمی
آلومتری در ژئومور فولوزی ,دکتری,1391,محمد حسین رامشت,ایان اوانز
تحلیل رفتاری -مدیریتی لندفرم های آشفته ونرمال ,دکتری,1391,محمد حسین رامشت,شیاوش شایان,مجتبی یمانی
الومتری در ژئومرفولوژی,دکتری,1391,محمد حسین رامشت,ایین اوانز
مولفه های ژئومرفولوژی وتاثیر ان بر هویت مدنی,دکتری,1391,محمد حسین رامشت
تاثیر چاله های حرارتی وبرودتی بر زمین لغزش های استان اصفهان,دکتری,1390,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,کورش شیرانی
بررسی فرایند ها ریخت زا وخاکساز پدیداورنده تحولات طبیعی ومدنی زاینده رود درکواترنر,دکتری,1390,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,نوایر تومانیان,عبداله سیف
بررسی فرایند ریخت زا و خاکساز پدید آورنده تحولات طبیعی ومدنی زاینده رود در کواترنر,دکتری,1390,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,نورایر تومانیان,عبداله سیف
تعادل بخشی آبخوان دشت اردببل ,کارشناسی ارشد,1390,محمد حسین رامشت,داریوش رحیمی
بررسی فرایندهای ریختزا وخاکساز ,دکتری,1390,محمد حسین رامشت
ارگودیسیتی در ژئومرفولوژی,دکتری,1389,محمد حسین رامشت,مسعود معیری?
بررسی سیستم های ژئومورفیک پلایای میدان گل,کارشناسی ارشد,1389,محمد حسین رامشت,داریوش رحیمی
ژئومرفولوژی شهری بندر عباس,دکتری,1389,محمد حسین رامشت,ایران غازی,سید جمال الدین خواجه الدین,عبداله سیف,احمد نوحه گر
(ارزیابی و مقایسه دو روش رگرسیون چند متغیره (MR)و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در پهنه بندی خطر حرکات های توده ای با استفاده ار تکنیک GIS(مطالعه موردی :پادنای سمیرم),کارشناسی ارشد,1389,مسعود معیری,محمد حسین رامشت
تاثیر جهت کوهستان بر ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنری در دامنه های نسار و برآفتاب ارتفاعات شیر کوه یزد ,کارشناسی ارشد,1389,محمد حسین رامشت,مسعود معیری
ارگودیسیتی در ‍‍‍ژئومورفولوژی,دکتری,1389,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,کالین تورن
ارگودیسیتی در ژئومرفولوژی,دکتری,1389,محمد حسین رامشت
ارزیابی نقش لند فرمهای کواترنر در آمایش سرزمین با تاکید بر مواریث یخچالی نمونه: منطقه صفا شهر - فارس,دکتری,1388,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,مسعود تقوایی
تاثیر جهت دامنه های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تبادل آب و یخ در کواترنر,دکتری,1388,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,مجتبی یمانی
ارگودیسیتی در ژئومورفولوژی ,دکتری,1388,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,ترنر
ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی بار رسوب با استفاده از عوامل ژئومورفولوژی در یک حوضه آبخیز اسکندری,دکتری,1388,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,ناصر موحدی نیا,عبداله سیف
ردیابی آثار تغییر مسیر رودخانه های دشت خوزستان در کواترنر,کارشناسی ارشد,1387,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف
تاثیر ارتفاع بر فرآیندهای ژئومورفولوژی دشت بکان,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,مهرداد رهنمایی
ویژگیها و پراکندگی فضایی مخروط افکنه های بزرگ ایران و رابطه آن با سیستمها ی شکل زا,دکتری,1387,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف
بررسی ناپایداری حرکات دامنه ای در حوضه رودخانه ماربر,کارشناسی ارشد,1387,مسعود معیری,عبداله سیف,محمد حسین رامشت
جهت جغرافیایی و تاثیر آن بر خط تعادل آب و یخ در دامنه های شمالی و جنوبی شیر کوه در فاز پایانی کواترنر,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین رامشت,مسعود معیری
آثار یخچالهای طبیعی در کهک قم,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین رامشت,مسعود معیری
مقایسه روشهای آماری و تجربی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی:پیشکوه شهرستان فریدونشهر) ,کارشناسی ارشد,1387,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,ایران غازی, کورش شیرانی
ردیابی آثار تغییر مسیر رودخانه های دشت خوزستان در کواترنر,کارشناسی ارشد,1387,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,عبداله سیف
برسی روند تغیرات مسیر رود خانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره ای( land sat-1974)(landsat 1991)مطالعه موردی شهر (شوشتر -اهواز),کارشناسی ارشد,1387,عبداله سیف,محمد حسین رامشت
تاثیر فرم ها وفرایند های ژئومورفیک برمنابع آب زیر زمینی مورد:پلایای داراب,دکتری,1386,محمد حسین رامشت,ایران غازی,مسعود معیری,سید ابوالفضل مسعودیان
نقش تغییرات سطوح اساس محلی و اقلیمی دوره کواترنری بر تحولات ژئومورفولوژیکی (مورد مطالعه: حوضه رودخانه کر),دکتری,1385,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,حسنعلی غیور نجف آبادی
ایزوستازی برود تی- حرارتی منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفیک آنها,کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,سید ابوالفضل مسعودیان
ارزیابی پتانسیل های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از GIS و RS,کارشناسی ارشد,1385,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,محمد رضا رهنما
ارزیابی فرسایش و رسوب در پارسل A2 زاینده رود از زیر حوضه سد زاینده رود با استفاده از مدل SLEMSA,کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,فیض اله رهنما
بررسی پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری (نمونه موردی: حوضه رودخانه ماربر),کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,کورش شیرانی
ردیابی آثار یخچالی کواترنر در حوضه آبریز رودخانه بوانات,کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,جواد خوشحال دستجردی
ارزیابی رسوب وارد شده به دریاچه سد زاینده رود,کارشناسی ارشد,1385,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,فیض اله رهنما
ارزیابی نئوتکتونیک در بخش اولیایی رودخانه زاینده رود با استفاده از روش های ژئومورفیک,کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,همایون صفایی
ارزیابی تکتونیک در بخش اولیای رودخانه زاینده رود با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک,کارشناسی ارشد,1385,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,همایون صفایی
بررسی و تحلیل پالئوژئومورفولوزی پلایای گاوخونی با تکنیک سنجش از دور وGIS,دکتری,1384,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,محمدرضا کاویانی,عباس علمحمدی
ردیابی آثارژئومورفیک تغییرات اقلیمی در منطقه سمیرم,کارشناسی ارشد,1384,مسعود معیری,محمد حسین رامشت,مجید حبیبی
برسی تغیرات طبیعی تپه های ماسه ای جاسک (پیمایش ماسه ای به وسیله RSوGISدر بازه زمانی (1383-1369)),کارشناسی ارشد,1384,محمد حسین رامشت,عبداله سیف,الیاس پرورش
بررسی تحول زئومورفولوزی ناحیه ساحلی تنگه هرمز,دکتری,1382,محمد حسین رامشت,حسنعلی غیور نجف آبادی,مسعود معیری,حسین نگارش
رابطه شبکه هیدروگرافی با میزان تولیدرسوب,کارشناسی ارشد,1381,محمد حسین رامشت,سید ابوالفضل مسعودیان,ابوالقاسم توسلی
مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه زرین گل,کارشناسی ارشد,1381,محمد حسین رامشت,سید ابوالفضل مسعودیان,جواد خوشحال دستجردی
بررسی لند فرمهای آبی در دشت کرون,کارشناسی ارشد,1381,جواد خوشحال دستجردی,مسعود معیری,محمد حسین رامشت
روند سیل یابی در حوضه صغاد با استفاده از متغیرهای ژئومورفولوژیک,کارشناسی ارشد,1381,حسنعلی غیور نجف آبادی,محمد حسین رامشت,سید ابوالفضل مسعودیان
بررسی ژئوموروفولوژی کویر حاج علیقلی,کارشناسی ارشد,1380,محمد حسین رامشت,مسعود معیری
بررسی مقدماتی زمین ریخت شناسی برای ساماندهی رودخانه کارون ,کارشناسی ارشد,1380,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,حسنعلی غیور نجف آبادی
محاسبه مقایسه ای فرسایش در حوضه آبریز شلمان رود (رودخانه املش),کارشناسی ارشد,1380,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,فرج اله محمودی
زمین ریخت شناسی و تاثیر آن بر آبهای سطحی مورد مطالعه حوضه سانیچ,کارشناسی ارشد,1379,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,حسنعلی غیور نجف آبادی
پدیده دیاپریسم و تاثیر آن بر آلودگی رودخانه شور دهرم,کارشناسی ارشد,1379,مسعود معیری,محمد حسین رامشت
هیدروژئومورفولوژی حوضه قره آقاج,کارشناسی ارشد,1379,محمد حسین رامشت,حسنعلی غیور نجف آبادی,سید ابوالفضل مسعودیان
تحلیل سیستمهای ژئومورفیک در حوضه آبریز رودخانه سلطانی(زیر حوضه هلیل رود),کارشناسی ارشد,1377,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,ایران غازی
تحقیقی در مورد فرسایش مراتع حوضه آبریز کشکان در ارتباط با میزان و شدت بارندگی,کارشناسی ارشد,1376,محمدرضا کاویانی,محمد حسین رامشت,مسعود معیری
آبریخت شناسی حوضه آبی میان رودان,کارشناسی ارشد,1376,محمد حسین رامشت,مسعود معیری,علیرضا تقیان
اقلیم اختری وتاثیر ان بر زمین لغزش ها,دکتری,محمد حسین رامشت,?
تحولات پالئوژئومرفولوژی کوهدشت,کارشناسی ارشد,محمد حسین رامشت
منشا یابی لکه های رسوبی منطقه بیاضه,کارشناسی ارشد,محمد حسین رامشت
سیر تحولات ماهیدشت در کواترنر,کارشناسی ارشد,محمد حسین رامشت
سیستم های ژئومرفیک منطقه قره در برنامه ریزی شهری,کارشناسی ارشد,محمد حسین رامشت
الومتری یخ,دکتری,محمد حسین رامشت
جستجو:
|
ژئومورفولوژی کارست,تالیف,سمت,1396,محمد رضا نوجوان,سمیه سادات شاه زیدی ,محمد حسین رامشت
دستگاه جغرافیایی ایران,تالیف,نشر الگوی پیشرفت ، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت,1395,محمد حسین رامشت
نقشه های ژئومرفولوژی(نمادها و مجاز ها),چاپ جدید,سمت,1393,محمد حسین رامشت
نقشه‌های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)[چاپ چهارم]«190ص»,چاپ جدید,سمت,1390,محمد حسین رامشت
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی ملی، منطقه‌ای، اقتصادی، توریسم[چاپ دوم با ویرایش اول «اضافات و اصلاحات»(409ص),چاپ جدید,دانشگاه اصفهان,1390,محمد حسین رامشت,سمیه السادات شاه‌زیدی
فصل "کانون های مدنی ایران " از کتاب "گنجینه خاموش" از صفحه 271-292,تالیف,نعمتی,1388,محمد حسین رامشت,فرهادباباحمالی
جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1384,محمد حسین رامشت
نقشه های ژئومرفولوژی,ترجمه و تالیف,سمت,1384,محمد حسین رامشت
نقشه‌های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)[190ص],تالیف,سمت,1384,محمد حسین رامشت
جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1379,محمد حسین رامشت
جغرافیای خاکها,تالیف,دانشگاه اصفهان,1379,محمد حسین رامشت,عبداله سیف
جغرافیای خاکها,چاپ جدید,دانشگاه اصفهان,1368,محمد حسین رامشت
جغرافیای طبیعی خلیج فارس,تالیف,دانشگاه اصفهان,1366,محمد حسین رامشت
هورالعظیم (جغرافیای طبیعی),تالیف,دانشگاه اصفهان,1366,محمد حسین رامشت
جغرافیای طبیعی هور العظیم,تالیف,دانشگاه اصفهان,1365,محمد حسین رامشت
air pollution,تالیف,INTECH,محمد حسین رامشت
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal