۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
دانشکده : جغرافیا
گروه آموزشی : جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برنامه ریزی شهری,اصفهان,ایران,1378-1380
فوق لیسانس,برنامه ریزی شهری و ناحیه ای,تهران,ایران,1367-1371
لیسانس,برنامه ریزی شهری و ناحیه ای,دانشگاه شیراز,ایران,-1366
جستجو:
|
ارزیابی توانمندی ها وتنگناهای تعاونی های ماهی گیری درروستاهای ساحلی شهرستان جاسک به روش SWOT ,اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی واقتصادی وفرهنگی,بین المللی,پوستر,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,محمد صبوری | جزئیات
ارزیابی و تحلیل میزان رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد کالبدی - زیست محیطی دهیاران در توسعه روستایی ( مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت ),اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی,ملی,سخنرانی,1390,احمد تقدیسی,فرشاد سوری,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
بررسی نقش رودخانه هادر طراحی وبرنامه ریزی بافت های روستایی,اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی:مسکن و بافت,بین المللی,پوستر,1389,اصغر صالحی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
روشهای سنجش-پیش بینی وتحلیل عوامل موثر در توسعه ارتباطات نواحی روستایی شهرستان سراوان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل رگرسیون چند متغیره,دومین همایش خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات در روستاها,ملی,سخنرانی,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عبدالصمی سباهی | جزئیات
توانمندیهایا یلات وطوایف ایرانی حاشیه خلیج فارس,همایش بین المللی خلیج فارس,بین المللی,سخنرانی,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
تاثیر خشکسالی در تغییر و تحولات سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی دشت معیار,دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکارهای مدیریت آن,ملی,پوستر,1388,صالحی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
نقش معنا داری در تداوم شیوه معیشت عشایری,همایش معناداری زندگی,ملی,پوستر,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,فخر دولت محمدیان راد,اعظم محمدی | جزئیات
نقش صنایع دستی عشایر در جذب گردشگران مطالعه موردی :ایلات و طوایف شهرستان نورآباد ممسنی,هما یش ملی صنایع دستی وارتباط آن با صنعت توریسم,ملی,سخنرانی,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,امین دهقانی,سید علی موسوی | جزئیات
صنایع دستی شاخص در عشایر اسکان یافته استان اصفهان,همایش ملی صنایع دستی وارتباط آن با صنعت تو ریسم,ملی,سخنرانی,1388,اصغر صالحی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
توانمندیهای توریستی ایلات و عشایر استان خوزستان,بررسی راهکارهای تقویت توریسم و جهانگردی در استان خوزستان,ملی,سخنرانی,1386,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
عدالت اجتماعی وتوسعه پایدارجامعه عشایر ایران,هفته پزوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1386,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
نقش علوم جغرافیایی در تحقق چشم انداز 20 ساله کشور ,جغرافیا در قرن 21,ملی,سخنرانی,1385,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
تعادل و توازن منطقه ای در چشم انداز افق 20 ساله کشور(1404-1384) ,همایش ملی چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله,ملی,سخنرانی,1384,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی | جزئیات
جستجو:
|
آینده پژوهی رهیافت روستای خلاق در ایران با تاکید بر الگوی اسلامی وایرانی پیشرفت ,دکتری,1396,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی قابلیت ها و تنگناهای پایداری توسعه در نواحی روستایی مرزی (مطالعه موردی مناطق روستایی بخش بم پشت از توابع شهرستان سراوان),کارشناسی ارشد,1395,عباس امینی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
سیاست های توسعه مسکن و ارائه ی راهبردهایی در جهت پایداری مسکن روستایی در استان لرستان ,دکتری,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,احمد تقدیسی
بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مطالعه مودی:روستاهای هدف گردشگری استان ایلام ),کارشناسی ارشد,1394,احمد تقدیسی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
ارزیابی طرح های جابجایی روستایی( مورد مطالعه:طرح های 10 سال اخیراستان ایلام 1383-92),دکتری,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان نجف آباد),کارشناسی ارشد,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
بررسی و ارزیابی کانونیهای اسکان عشایرِ استان کهگیلویه و بویراحمد (نمونه موردی: کانون اسکان اکبرآباد کهگیلویه و گره ای چرام),کارشناسی ارشد,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
ارزیابی طرح های اسکان عشایر (مطالعه موردی: کانون های اسکان دشتروم؛ شهرستان بویراحمد),کارشناسی ارشد,1394,عباس امینی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
بررسی نقش شاخص های جغرافیای پزشکی درتوسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی : مناطق روستایی شهرستان تیران و کرون),دکتری,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,محمد مهدی امین
ارزیابی اثرات خشکسالی بر ساختار اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایی متکی بر فعالیت کشاورزی(مطالعه موردی : شهرستان سیروان و چرداول),دکتری,1393,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,داریوش رحیمی
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی وتاثیر ان در توسعه پایدار روستایی :بخش میانکوه شهرستان اردل,کارشناسی ارشد,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
راهکارهای ارتقای پویایی در بافت تاریخی یزد با تاکید بر جذب گردشگر,کارشناسی ارشد,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی(نمونه موردی:روستاهای شهرستان سردشت),کارشناسی ارشد,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی طرح های جابه جایی روستایی از نظر مکان یابی :روستاههای لرینی علیا وسفلی وفرح اباد استان ایلام,دکتری,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
پایداری روستایی شهرستان فلاورجان,دکتری,1393,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی،تحلیل ومقایسه کانونهای اسکان عشایری استانهای اصفهان وفارس با تاکید بر توسعه پایدار,دکتری,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سیروس شفقی
مغولان ازکوچندگی به یکجانشینی و تاثیر آن بر بازسازی تمدن ایرانی در دوره ایلخانان(745-654),دکتری,1392,فریدون اله یاری,حسین میر جعفری,اصغر فروغی ابری,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
ارزیابی اثرات طرح های هادی در توسعه روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان لردگان,کارشناسی ارشد,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری شهرستان پلدختر ,کارشناسی ارشد,1392,احمد تقدیسی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرج,کارشناسی ارشد,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
ارزیابی نقش شرکتهای سرب و روی انگوران در توسعه روستایی بخش انگوران,کارشناسی ارشد,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
ارزیابی پتانسیلهای اکوتوریسمی شهرستان ایذه,کارشناسی ارشد,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
ارزیابی توانمندی فعالیت های غیر کشاورزی برای ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان اصفهان,دکتری,1392,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
بررسی و تحلیل نقش ماهیگیری در توسعه روستاهای ساحلی دریای عمان(مورد : جاسک ),دکتری,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,احمد تقدیسی
ارزیابی عملکرد مدیریت جدید روستایی در توسعه روستاها(مطالعه موردی :روستاهای شهرستان قیروکارزین),کارشناسی ارشد,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حمید برقی
تاثیر بحران منابع اب کشاورزی بر ساختار اقتصادی -اجتماعی روستایی,دکتری,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,عباس امینی
نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی :شهرستان فیروزآباد),کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
بررسی وتحلیل عملکرد دهیاران در توسعه روستایی (مورد : بخش کونانی شهرستان کوهدشت ),کارشناسی ارشد,1390,احمد تقدیسی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
بررسی نقش مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر دهدشت در سه دهة اخیر با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,علی زنگی آبادی
برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری درشهر کرمانشاه,کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سیروس شفقی,عادل سپهر
بررسی وتحلیل جاذبه ها و پتانسیل های اکوتوریستی شهرستان ارومیه,کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسنعلی غیور نجف آبادی
چشم انداز نقش تعاونی های کشاورزی در توسعه روستایی (سمیرم),کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,عباس امینی
برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم شهرستان شبستر با استفاده از GIS,کارشناسی ارشد,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,یوسف قنبری
نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی),کارشناسی ارشد,1389,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
ساماندهی کشاورزی با تاکید بر منابع اب(مطالعه موردی شهرستان کوهدشت),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
ارزیابی اثرات طرح های هادی در توسعه روستایی :مطالعه موردی شهرستان خرمشهر ,کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
آموزه های اسلامی در توسعه برنامه ریزی روستایی,کارشناسی ارشد,1389,محسن صمدانیان,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
تحلیل فضایی شاخص های اشتغال وبیکاری با استفاده از GIS(نمونه موردی استان اصفهان),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,علی زنگی آبادی
روابط میان شهر دوگنبدان و دهستان لیشتر,کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حمید برقی
برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود),کارشناسی ارشد,1389,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
گردشگری شهرستان اصفهان,کارشناسی,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
بررسی و تحلیل نظریات توسعه روستایی,کارشناسی ارشد,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,مسعود تقوائی
برنامه ریزی فضایی نواحی روستایی شهرستان مرند,کارشناسی ارشد,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سید هدایت اله نوری زمان آبادی
بررسی نقش پروژه های ابخیزداری در توسعه روستایی"با تاکید بر دهستان کاوه آهنگر چادگان",کارشناسی ارشد,1388,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسن بیک محمدی هزاره
نقش نواحی صنعتی وصنایع روستایی در توسعه روستاها,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسین صرامی
بررسی ساختارفضایی وتحلیل شاخص های توسعه روستایی,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسین صرامی,حسن حسینی ابری
زمینه های برنامه ریزی توسعه ورزش در منطقه 6 شهرداری تهران,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسن بیک محمدی هزاره,رهنمایی
ارزیابینقش دفاتر روستاییدر ارائه خدمات به نواحی روستایی استان اصفهان,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسن بیک محمدی هزاره
تاثیرخانه های دوم بر توسعه منطقه باغبهادران,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,حسین صرامی
بررسی راهکارهای ساماندهی توانهایمحیطی به منظور توسعهاقتصادی بخش مرکزی شهرستان کیار,کارشناسی ارشد,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
بررسی راهکارهای ساماندهی توانمحیطی به منظور توسعه اقتصادی شهرستان کیار,کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,داریوش رحیمی
معرفی سیمای روستای خفر به عنوان قطب گردشگری در شهرستان سمیرم,کارشناسی,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم(نمونه موردی : شهرستان دورود),کارشناسی ارشد,1387,سید هدایت اله نوری زمان آبادی,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
تحلیل وضعیت مساکن روستایی با توجه به عوامل موثر جغرافیایی,کارشناسی ارشد,1386,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
نقش فعالیتهای کشاورزی در توسعه روستایی بخش خانمیرزا,کارشناسی ارشد,1385,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
جستجو:
|
برنامه ریزی مسکن پایدار روستایی,تالیف,قطب علمی جغرافیا وبرنامه ریزی دانشگاه اصفهان,1394,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,محمدرضا بسحاق,رمضان طوسی
تعامل شهر وروستا: شهرک به عنوان نقاط کانونی در توسعه روستایی,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1392,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,علیرضا غلامی,فرشاد سوری,علیرضا جمشیدی
دیدگاهها ونظریات توسعه روستایی,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم,1391,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,سمیه سادات حسینی
برنامه ریزی زیست بومهای عشایری(136ص),تالیف,جهاد دانشگاهی واحد اصفهان,1390,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی,امین دهقانی
برنامه ریزی روستایی در ایران,تالیف,جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان,1387,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
توسعه پایدار جامعه عشایر ایران,تالیف,ریاست جمهوری -موسسه عالی آموزش وپزوهش مدیریت وبرنامه ریزی,1386,سید اسکندر صیدائی گل سفیدی
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
Powered by DorsaPortal