۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
يوسف قنبري
گروه آموزشی : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,جغرافياو برنامه ريزي روستايي,دانشگاه اصفهان,1386
M.Sc.,جغرافيا,دانشگاه اصفهان,1375
B.Sc.,جغرافياي طبيعي,دانشگاه تهران,1373
جستجو:
|
تحليل تطبيقي الگوهاي حكمروايي خوب روستايي بخش مركزي پل دختر و بخش موسيان دهلران,,1403
حميد برقي, يوسف قنبري, فرزاد كرمي كفراج
بررسي عوامل موثر در تحقق حكمروايي شايسته محلي مورد پژوهش روستاهاي بخش مركزي شهرستان پل دختر و بخش موسيان شهرستان دهلران,,1402
حميد برقي, فرزاد كرمي كفراج, يوسف قنبري
Feasibility study of entrepreneurship development in major sectors of economic activity in rural settlements (Case study: Central District of Boyer-Ahmad County),تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي,1402
محمد اسكندري, احمد تقديسي, يوسف قنبري
واكاوي چالش هاي بهره برداري دهقاني با هدف دستيابي به توسعه پايدار روستايي در ايران مورد مطالعه: استان زنجان,,1402
زليخا نادرخاني, يوسف قنبري
تحليل چالش هاي بهره برداران دهقاني و اثرات آن بر توسعه روستايي با رويكرد معادلات ساختاري مورد مطالعه: استان زنجان، ايران),,1402
زليخا نادرخاني ايالوئي, يوسف قنبري
تاثير مخاطرات محيطي بر سرمايه تصويري مقاصد گردشگري( مطالعه موردي بخش ميانكوه شهرستان اردل),,1402
سيداسكندر صيدائي گل سفيدي, حميد نظري, داود جميني, يوسف قنبري
assessing and measuring the sustainability of rural settlements active in the field of medicinal plants,پژوهش و برنامه ريزي روستايي-دانشگاه مشهد(اين مجله از فروردين 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1402
اكبر دهبان نژاديان, يوسف قنبري, حميد برقي
سنجش و تحليل درجه توسعه يافتگي بخش كشاورزي در شهرستان هاي استان قزوين,,1402
يوسف قنبري, سعيده سليميان
Assessing and Measuring the Sustainability of Rural Settlements Active in the Field of Medicinal Plants (Case Study- Kohgiluyeh & Boyerahmad Province),پژوهش و برنامه ريزي روستايي,1402
اكبر دهبان نژاديان, يوسف قنبري, حميد برقي
Assessing the peasant farmers challenges with the aim of achieving sustainable rural development in Iran. Case study: Zanjan province.,جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(پژوهشي سابق)-دانشگاه اصفهان,1402
يوسف قنبري
تحليل ساختاري پيشران هاي توسعه اي موثر بر تحقق پذيري طرح امايش سرزمين استان كردستان بر مبناي نقش افريني نواحي روستايي,,1402
حميد برقي, سوران منوچهري, يوسف قنبري
تحليل روابط فضايي ميان مفاهيم كيفيت زندگي ، سرمايه اجتماعي و كارافريني روستايي ( مورد مطالعه : شهرستان دزفول ),,1401
حميد برقي, يوسف قنبري, مرتضي عبيات, مصطفي عبيات
بررسي اثرات تغيير الگوي كشت از برنج به كيوي در توسعه مناطق روستايي ، مطالعه موردي استان گيلان,,1401
ماهره نصرتي قلعه بين, حميد برقي, يوسف قنبري, احمد حجاريان
Analysis of Relationship between Rural Quality of Life Indicators and Rural Development) Jazink District, Zahak County(,پژوهش هاي جغرافياي انساني,1401
حميد برقي, يوسف قنبري, معصومه كمان باز, نسيم حسين زاده سورشجاني
Evaluation of he Impacts of Agricultural Indicators on Rural Development (Case Study: Sahneh Dehestan, Sahneh County),جغرافيا و توسعه,1401
يوسف قنبري, بهيه باوان پوري
Identify and analyze the role of micro-credit funds in Progress and development rurals(Case study: Razan and Famenin City),پژوهش هاي جغرافياي انساني,1401
فاطمه کياني, يوسف قنبري, حميد برقي
Measuring the degree of development of the cities of Gilan province in the agricultural sector,راهبرد توسعه,1401
يوسف قنبري, سهيلا دالوندي, مارال رياحي
تغيير الگوي كشت و اثرات آن بر ساختار اقتصاد پايدار مطالعه موردي: نواحي روستايي استان گيلان),,1401
ماهره نصرتي, حميد برقي, يوسف قنبري
تغيير الگوي كشت و اثرات ان بر ساختار اقتصاد پايدار,,1401
ماهره نصرتي قلعه بين, حميد برقي, يوسف قنبري
Assessing the role of rural cooperatives as a way out of problems and achieving rural development Case study: Zanjan province,برنامه ريزي منطقه اي,1401
يوسف قنبري, زليخا نادرخاني ايالوئي
Investigating the effects of creating a micro-credit fund on employment development Sustainable Rural Areas) Case Study: Razan County and Famenin of Hamedan province,پژوهش و برنامه ريزي روستايي-دانشگاه مشهد(اين مجله از فروردين 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1401
يوسف قنبري, فاطمه كياني
Identifying and analyzing the role of micro-credit funds in rural development) Case study: Razan and Famenin city (,پژوهشهاي جغرافياي انساني(پژوهشهاي جغرافيايي سابق) -موسسه جغرافيايي دانشگاه تهران,1400
يوسف قنبري, فاطمه كياني
Identifying and analyzing the role of micro-credit in rural development) Case study: Razan and Famenin city (,پژوهشهاي جغرافياي انساني(پژوهشهاي جغرافيايي سابق) -موسسه جغرافيايي دانشگاه تهران,1400
يوسف قنبري, فاطمه كياني
Identifying Policy-making and Planning Challenges in Rural Areas of Iran by Thematic Analysis Method,پژوهش هاي جغرافياي انساني,1400
علي افشاري پور, حميد برقي, يوسف قنبري
Appropriate policy-making for rural regions management in Iran,,1400
علي افشاري پور, حميد برقي, يوسف قنبري
نقش بازارچه هاي موقت مرزي در بهبود زيست پذيري سكونتگاه هاي روستايي ( استان كردستان ),,1400
هادي سعيدي, يوسف قنبري, احمد تقديسي, حميد برقي
تاثير بازارچه هاي موقت مرزي استان كردستان در بهبود زيست پذيزي سكونتگاه هاي مرزي با تاكيد بر پيامد هاي زيست محيطي,,1400
هادي سعيدي, يوسف قنبري, حميد برقي
مدل ميزباني روستاييان در گردشگري خلاق (روستاهاي هدف گردشگري استان اصفهان ),,1400
يوسف قنبري, راضيه رحيمي, حميد برقي
تبيين مولفه هاي موثر بر حكمروايي در مديريت محلي,,1399
نسرين جعفري, حميد برقي, يوسف قنبري
explaining the drought management pattern hn rural areas ( case study eslamabad gharb district),,1399
بهمن شفيعي, حميد برقي, يوسف قنبري
تأثير عوامل محيطي - رفتاري بر تحقق گردشگري خلاق در روستاهاي هدف گردشگري استان اصفهان,,1399
راضيه رحيمي, يوسف قنبري, حميد برقي
ENERGY-CONSERVATION CONSIDERATIONS THROUGH A NOVEL INTEGRATION OF SUNSPACE AND SOLAR CHIMNEY IN THE TERRACED RURAL DWELLINGS,,1399
احمد تقديسي, يوسف قنبري, محمد اسكندري
Journal of Geography and Environmental Planning, Vol 31, No. 1, Ser No. (77) Spring20201Explaining the Indicators affecting Policy-making for Rural Management(Case Study: Kerman Province),جغرافيا و برنامه ريزي محيطي(پژوهشي سابق)-دانشگاه اصفهان,1399
علي افشاري پور, حميد برقي, يوسف قنبري
The Study Indicators and Opportunities of Entrepreneurship Development in Rural Settlements in Boyer-Ahmad County,,1399
محمد اسكندري, احمد تقديسي, يوسف قنبري
تحليلي بر كيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در مناطق روستايي شهرستان لردگان),,1399
عليرضا جمشيدي, داود جميني, يوسف قنبري
تحليل عوامل موثر بر مديريت خشكسالي در نواحي روستايي ( مطالعه موردي: شهرستان اسلام آباد غرب ),,1398
بهمن شفيعي, حميد برقي, يوسف قنبري
ارزيابي اثرات سرمايه اجتماعي بر حكمروايي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان زنجان),,1398
نسرين جعفري, حميد برقي, يوسف قنبري
وضعيت خشكسالي و مديريت آن از ديدگاه كارشناسان و سرپرستان خانوارها در نواحي روستايي اسلام آباد غرب,,1398
بهمن شفيعي, حميد برقي, يوسف قنبري
The Effect of National and State Land Resource Allocation on Sustainable Rural Development (Case Study: Northern and Southern Bar’an Rural District in Isfahan Province),پژوهش و برنامه ريزي روستايي-دانشگاه مشهد(اين مجله از فروردين 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1398
اصغر نوروزي, يوسف قنبري, محمد صادق عباد
امكان سنجي و مكانيابي مناطق مستعد احداث اكوكمپهاي عشايري( مطالعه موردي: دهستان وردشت شهرستان سميرم),,1398
علي شهدادي, يوسف قنبري, الهام سلماني زاده, علي آذره
ارزيابي جامعه روستايي از شاخص هاي كارآفريني و ارائه مدل تجربي تعيين كننده هاي آن با رويكرد معادلات ساختاري (مطالعه موردي: شهرستان بويراحمد),,1398
محمد اسكندري, احمد تقديسي, يوسف قنبري
بررسي اثرات خشكسالي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و محيطي نواحي روستايي از ديد سرپرستان خانوارها (مطالعه موردي دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب),,1398
بهمن شفيعي, حميد برقي, يوسف قنبري
تحليل عوامل موثر در پايداري نظامهاي بهرهبرداري كشاورزي: خرددهقاني و سهامي زراعي )مطالعة موردي: شهرستان گلپايگان استان اصفهان(,,1398
سيدعلي نكوئي نائيني, يوسف قنبري, حميد برقي
ارزيابي عملكرد دهياري ها در چارچوب حكمروايي خوب روستايي مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان زنجان,,1397
نسرين جعفري, حميد برقي, يوسف قنبري
تبيين مولفه هاي رضايت مندي روستاييان از كيفيت زندگي و حس تعلق مكاني (مطالعة موردي: روستاي خسروآباد/ شهرستان كوهدشت),,1397
يوسف قنبري
Assessing the Stability of Farming System in Rural Production Cooperatives in Isfahan Province and the Effective Strategies to Achieve it,پژوهش و برنامه ريزي روستايي-دانشگاه مشهد(اين مجله از فروردين 91 علمي-پژوهشي مي باشد),1397
سيد علي نکويي, يوسف قنبري, حميد برقي
مدل سازي معادل? ساختاري تأثير وضعيت كشاورزي در سيستم بهره برداري مشاع قبل و بعد از خشكسالي بر ماندگاري جمعيت روستايي (مطالع? موردي: شهرستان فسا),,1397
يوسف قنبري, وجيهه آرين فر, زينب ماهرويي
اولويتبندي راهبردهاي توسعه در مناطق روستايي با رويكرد توسعة پايدار (مطالعة موردي: روستاهاي ناحية شمال غرب استان اصفهان),,1397
سمانه مسيبي, حميد برقي, داريوش رحيمي, يوسف قنبري
برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري با تأكيد بر خانه هاي اكولوژيكي مطالعه موردي: بخش هنزا,,1396
يوسف قنبري, زهرا کاظمي, فاطمه کاظمي
كنش جمعي در مديريت گردشگري: بررسي اصول استروم در روستاي گردشگري متين آباد,,1396
سمانه مسيبي, حميد برقي, داريوش رحيمي, يوسف قنبري
برسي مولفه هاي تاثير گذار بر عملكرد دهياران نواحي روستايي شهرستان اصفهان,,1396
حميد برقي, يوسف قنبري
بررسي مولفه­هاي تأثيرگذار بر عملكرد دهياران نواحي روستايي شهرستان اصفهان,,1396
حميد برقي, يوسف قنبري
ارزيابي تاثير اعتبارات خرد كميته امداد بر ماندگاري جمعيت درنواحي روستايي )مطالعه موردي: شهرستان خمين(,,1396
يوسف قنبري, راضيه نوري
سنجش پايداري اجتماعي و توزيع فضايي آن در مناطق روستايي (مورد مطالعه: بخش برزك-شهرستان كاشان),,1396
يوسف قنبري
ارزيابي تأثير خشكسالي بر وضعيت اقتصادي و معيشت خانوارهاي روستايي در واحدهاي بهره­ برداري مشاع: مطالعه موردي شهرستان فسا,,1396
يوسف قنبري, وجيهه آرين فر
بررسي و شناسايي توان ها و محدوديت هاي توسعه صنعت گردشگري در نواحي مورد شناسي: روستاي ميمند كرمان,,1395
يوسف قنبري, زهرا کاظمي, حميد برقي, فاطمه کاظمي اسكري
بررسي تاثير مشاركت اجتماعي جامعه روستايي بر موفقيت تعاونيهاي توليد روستايي: مطالعه موردي شهرستان اصفهان,,1395
سيد علي نكويي‏نائيني, يوسف قنبري, حميد برقي, نادر علي‏زاده
بررسي نقش فعاليت هاي كشاورزي زنان روستايي در توانمندسازي اقتصاد خانوار؛ مطالعه موردي: بخش برزك شهرستان كاشان,,1395
يوسف قنبري, حميد برقي, نفيسه قطبي نژاد
ارزيابي نقش كميته امداد امام خميني در توسعه اشتغال پايدار روستاها,,1395
يوسف قنبري, راضيه نوري, حسين غفورزاده
توزيع فضايي فعاليت هاي پايه اي بخش كشاورزي در استان هاي كشور با استفاده از مدل ضريب مكاني,,1395
احمد حجاريان, يوسف قنبري
تحليل فضايي نظام شبكه شهري استان همدان در دوره زماني 1391 - 1365,,1395
رحيمه انصاري, فاطمه کياني, يوسف قنبري
سنجش پايداري نظام هاي بهره برداري موجود در بخش كشاورزي استان اصفهان (خرد دهقاني، تعاوني توليد روستايي و شركت سهامي زراعي),,1395
سيد علي نكويي نائيني, يوسف قنبري, حميد برقي
مكانيابي وب كيوسك هاي اطلاع رساني در مقاصد گردشگري شهري,,1394
يوسف قنبري, جميله كريمي, محمدرضا رشيدي
بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در تعاوني هاي توليد كشاورزي شهرستان مينودشت,,1394
عليرضا جمشيدي, داود جميني, يوسف قنبري, مضان طوسي, موسي پسرکلو
سنجش ضريب عمران پذيري روستاهاي بزرگ شهرستان روانسر,,1394
کيومرث ملکي, يوسف قنبري, محسن شايان, ارزو شفاعتي
سنجش توزيع فضايي شاخص هاي توسعه در مناطق روستايي با استفاده از تكنيك Prestonمطالعه موردي: شهرستان هاي استان اصفهان,,1394
يوسف قنبري, احمد حجاريان
اكوتوريسم در ايران و چالش هاي پيش روي آن,,1394
يوسف قنبري, سميه محمود صالحي
تحليلي بر وضعيت نابرابري شاخص هاي مسكن در مناطق روستايي استان آذربايجان غربي,,1394
نصرت مرادي هوسين, يوسف قنبري, الهام ويسي, عيسي بهاري, ادريس يوسف زاده
نقش خانه هاي اكولوژيكي در توسعة پايدار گردشگري (مطالعة موردي: بخش هنزاء، شهرستان رابر),,1394
يوسف قنبري, زهرا کاظمي, سيداسكندر صيدائي گل سفيدي
شناسايي و تبيين عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي: شهرستان رستم),,1394
يوسف قنبري, رحيمه انصاري
اثرات اجتماعي اقتصادي به كارگيري دو نوع نظام آبياري (سنتي و نوين) در جامعه كشاورزان مطالعه موردي بخش كهك استان قم,,1393
حميد برقي, يوسف قنبري, رقيه قاسمي
بررسي و نظرسنجي درباره مولفه­هاي توانمندسازي زنان روستايي و تبيين عوامل موثر بر آنها: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان اصفهان,,1393
حميد برقي, يوسف قنبري
Assessment of Social Capital among the Farmers of Mian Kooh District in Ardal Township located in Chahar Mahal Bakhtiari the Province,,1393
حميد نظري سرمازه, سيداسكندر صيدائي گل سفيدي, يوسف قنبري
Analysis of the Role of Horticulture in the Sustainable Development of Rural Economy (Case study: Rural District of Fasarood - City of Darab),,1393
محسن شايان, يوسف قنبري, Asieh Hasaninezhad, Sajjad Bagheri, Younes Taheri, Alireza Rastgoo, Mohammad Asgari
تحليل و اولويت بندي درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان لرستان با استفاده از تكنيك تاپسيس,,1393
يوسف قنبري, حميد برقي, احمد حجاريان
ارزيابي عملكرد دهياري ها در توسعه اقتصاد نواحي روستايي از ديدگاه ساكنين (مطالعه موردي : دهياري دهبكري شهرستان بم ),,1393
حميد برقي, يوسف قنبري, علي افشاري پور
سنجش و ارزيابي شاخص كيفيت زندگي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: دهستان ميانده، شهرستان فسا)ردي: دهستان ميانده شهرستان فسا ),,1392
يوسف قنبري, حمزه رحيمي, مهدي احمديان
Participation of rural women in the agricultural sector and their impact on sustainable development (Case study of rural women in big part of Kashan city),,1392
يوسف قنبري, حميد برقي, نفيسه قطبي نژاد
شناسايي و تحليل مولفه هاي اجتماعي موثر در گرايش جوانان روستايي به اعتياد در مناطق روستايي شهرستان اصفهان,,1392
احمد حجاريان, يوسف قنبري
The Analysis of Effective Factors on the Skeletal Stability of Rural Housing (Case Study: Villages central district of Karaj),,1392
يوسف قنبري, فاطمه كياني
بررسي عملكرد شوراهاي اسلامي روستا و ميزان مشاركت مردم در توسعه روستايي (مطالعه موردي: دهستان حسين آباد شهرستان نجف آباد),,1392
حميد برقي, يوسف قنبري, محمد سعيدي
اولويت بندي و تحليل راهبردي مكان بهينه احداث پاركينگ عمومي در شهرهاي كوچك (مطالعه موردي: شهر سنقر),,1392
داود جميني, يوسف قنبري, حسين كماسي
بررسي و شناسايي اثرات خشكسالي بر خانوارهاي روستايي شهرستان سميرم: مطالعه موردي روستاي سيور,,1392
يوسف قنبري
شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري مذهبي در استان چهارمحال وبختياري (مطالعه موردي امامزاده حمزه علي در شهرستان بروجن),,1392
محمود رنجبر دستياني, حميد برقي, يوسف قنبري
شناسايي و تحليل عوامل موثر در توسعه نيافتگي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي نمونه موردي شهرستان مرودشت,,1392
مهدي احمديان, يوسف قنبري, بيتا اصلاني سنگده, حسين عزيزي
Spatial Analysis and Classification of Womens Employment Indices in Rural Areas of Iran,,1391
يوسف قنبري, نصرت مرادي هواسين, داود جميني, امين مفاخري, خيري گاشتيل
بررسي مسائل و چالش هاي هدفمند شدن يارانه در توسعه بخش كشاورزي,,1391
حميد برقي, يوسف قنبري
A study to recognize economic factors influencing farmers’ acceptance and execution of modern irrigation techniques: A case study of Kahak, Qom province,,1391
يوسف قنبري, حميد برقي, عباس اميني, رقيه قاسمي
Social Factors Influencing Acceptance and Execution of Modern Irrigation Techniques Case Study: Kahak Region in Qom Province,,1391
يوسف قنبري, رقيه قاسمي
Investigation of production co-operatives role in rural development of Case study: Isfahan Province,,1391
يوسف قنبري, حميد برقي
شناسايي و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري شهرستان روانسر بر اساس پتانسيل جذب گردشگر,,1391
يوسف قنبري, حسين کماسي, داود جميني, آزاد آريان پور
شناسايي عوامل و موانع مشاركت زنان روستايي در فعاليت هاي كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان فريدون شهر,,1391
يوسف قنبري, احمد حجاريان, رحيمه انصاري, فاطمه کياني
توزيع فضايي فعاليت هاي عمده اقتصادي در استان هاي كشور با استفاده از مدل ضريب مكاني,,1391
يوسف قنبري, حميد برقي, احمد حجاريان
ارزشيابي اثرات آموزش هاي ترويجي بر خانوارهاي روستايي: مطالعه موردي دامداران شهرستان فريدن، استان اصفهان,,1391
سيامك شهابي, محمود سيف الهي, يوسف قنبري
بررسي رابطه توزيع جغرافيايي فوت شدگان بر اثر انواع بيماريها با مولفه هاي اقليمي,,1390
يوسف قنبري, حميد برقي, مجيد غياث, رضا روزبهاني, احمد حجاريان, منيره محمدي, نغمه سادات دهدشتي
بررسي توزيع فضايي فعاليت هاي پايه اي اشتغال زنان در بخش هاي اقتصادي كشور,,1390
حميد برقي, يوسف قنبري, احمد حجاريان, منيره محمدي
بررسي رضايتمندي ساكنين مناطق روستايي در خصوص تبديل نقاط روستايي به شهر,,1390
حميد برقي, يوسف قنبري, محمود سيف الهي
ارزيابي تهديدها و فرصت هاي عوامل راهبردي توسعه پايدار توري سم )نمونه موردي: شهرستان دورود(,,1390
يوسف قنبري, علي آقا امرايي, محسن شايان
سنجش توزيع فضايي مولفه هاي صنعتي شهرستان هاي استان اصفهان از نظر برخورداري از سطوح توسعه,,1390
يوسف قنبري, حميد برقي, احمد حجاريان
تحليل سطوح برخورداري دهستانهاي شهرستان اصفهان,,1390
يوسف قنبري, حميد برقي, احمد حجاريان
تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان اصفهان در شاخص هاي عمده بخش كشاورزي,,1389
حميد برقي, يوسف قنبري, احمد حجاريان
نقش تعاوني هاي مشاع در توسعه مناطق روستايي تحت پوشش: مطالعه موردي استان اصفهان,,1389
يوسف قنبري, حميد برقي
اثرات آموزش هاي غير رسمي بر توسعه اقتصادي روستاها (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان فريدن استان اصفهان),,1389
محمود سيف الهي, حميد برقي, يوسف قنبري
بررسي از ديدگاه جغرافياي پزشكي در زمينه تاثير اقليم و آب و هوا بر اختلالات رواني-رفتاري كودكان 4تا7 ساله ي مناطق روستايي استان اصفهان,,1389
مجيد غياث, سيداسكندر صيدائي گل سفيدي, احمد تقديسي, رضا روزبهاني, پريناز پورصفا, حميد برقي, يوسف قنبري
تحليلي بر نقش علم و فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي,,1389
حميد برقي, يوسف قنبري
بررسي نظامهاي مديريت سنتي ابياري و شيوه هاي استحصال اب در فلات مركزي ايران,,1389
حميد برقي, يوسف قنبري
گردشگري روستايي، رويكردي جديد در مديريت برنامه ريزي توسعه روستايي كشور,,1388
يوسف قنبري
بررسي عوامل موثر بر افزايش بهره وري آموزش هاي روستايي,,1388
يوسف قنبري, حميد برقي
تحليلي بر رويكرد كاركردهاي شهري در توسعه روستايي با تاكيد بر مدل يوفرد(رويكردي با نگرش فضايي به برنامه ريزي روستايي),,1388
يوسف قنبري, حميد برقي
بررسي تحولات تاريخي مديريت توسعه روستايي در ايران,,1388
يوسف قنبري, حميد برقي
چالشهاي اساسي در توسعه پايدار كشاورزي ايران,,1387
يوسف قنبري, حميد برقي
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي فعاليتهاي آبخيزداريبر خانوارهاي روستايي در حوضه آبخيز تنگ خشك (شهرستان سميرم),,1387
يوسف قنبري, جمال قدوسي
مقايسه نظامهاي بهره برداري از نظر دسترسي به شاخصهاي توسعه روستايي:مطالعه موردي استان اصفهان,,1386
يوسف قنبري, سيدهدايت ا نوري زمان آبادي
بررسي ارتباط بين نظامهاي كشاورزي و توسعه روستايي در استان اصفهان,,1385
سيدهدايت ا نوري زمان آبادي, يوسف قنبري
اثرسنجي طرحهاي تحقيقات مشاركتي (FSR) از ديدگاه دامداران روستايي شهرستان گلپايگان,,1385
يوسف قنبري, حيدر علي گل محمدي
بررسي عوامل موثر در تحقق حكمروايي شايسته محلي روستاهاي بخش مركزي شهرستان پل دختر و بخش موسيان شهرستان دهلران,,
حميد برقي, يوسف قنبري, فرزاد كرمي كفراج
ترسيم الگوي چالش هاي سياست گذاري توسعه روستايي استان كردستان ( با تاكيد بر توان افزايي و نقش افريني در مسير تحقق پذيري سند راهبردي امايش سرزمين,,
سوران منوچهري, يوسف قنبري, حميد برقي
Obstacles to the cultivation and production of medicinal plants in the rural areas of Sardsiri, Kahegilueh and Boyer Ahmad,جغرافيا و توسعه ناحيه اي,
اكبر دهبان نژاديان, يوسف قنبري, حميد برقي
سنجش پايداري نظامهاي بهره برداري در روستاهاي استان چهارمحال بختياري,,
نسيم حسين زاده سورشجاني, يوسف قنبري, حميد برقي
جستجو:
|
(),,1387/06/09 _ 1387/06/09,يوسف قنبري
(),,1387/12/14 _ 1387/12/14,يوسف قنبري, حميد برقي
(5309),,1388/02/20 _ 1388/02/20,حميد برقي, يوسف قنبري
(4726),,1388/02/08 _ 1388/02/08,حميد برقي, يوسف قنبري
(8671),,1388/02/30 _ 1388/02/30,حميد برقي, يوسف قنبري
(9946),,1388/02/26 _ 1388/02/26,يوسف قنبري, حميد برقي
(),,1388/07/29 _ 1388/07/29,حميد برقي, يوسف قنبري
(),,1388/09/26 _ 1388/09/26,حميد برقي, يوسف قنبري, احمد تقديسي
(),,1388/09/19 _ 1388/09/19,حميد برقي, يوسف قنبري
(),,1388/08/20 _ 1388/08/20,يوسف قنبري
(14455),,1388/07/30 _ 1388/07/30,يوسف قنبري, حميد برقي
(7530),,1389/01/25 _ 1389/01/25,حميد برقي, يوسف قنبري
(14156),,1389/03/05 _ 1389/03/05,حميد برقي, يوسف قنبري, داريوش رحيمي
Producers co-operatives role in rural development(case study:Isfahan Province) (699),1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON COOPERATIVE SOCIAL ,ECONOMIC AND CULTURAL CAPABILITIES,1390/01/27 _ 1390/01/27,عليرضا استعلاجي, يوسف قنبري, حميد برقي
Rural development of through agriculture constancy, case study in Isfahan province of iran (3999),The 5th International Association for China Planning (IACP) Conference,1390/03/27 _ 1390/03/27,يوسف قنبري
(5393),,1390/09/23 _ 1390/09/23,يوسف قنبري
(5393),,1390/09/23 _ 1390/09/23,يوسف قنبري
(5393),,1390/09/23 _ 1390/09/23,حميد برقي, يوسف قنبري
(14448),,1391/01/30 _ 1391/01/30,يوسف قنبري, داود جميني, حسين کماسي
(14448),,1391/01/30 _ 1391/01/30,يوسف قنبري
(9890),,1390/09/28 _ 1390/09/28,يوسف قنبري, زينب کاظمي, فرشاد سوري
(5156),,1391/02/03 _ 1391/02/03,يوسف قنبري, حسين كماسي, دادو جميني
(14376),,1391/07/18 _ 1391/07/18,حميد برقي, يوسف قنبري
Agriculture Development and Eradication of Rural Poverty in I.R.Iran (1359),4th International Conference on Agriculture and Animal Science,1391/09/04 _ 1391/09/04,يوسف قنبري
(7081),,1391/07/18 _ 1391/07/18,يوسف قنبري, سعيده ستايشگر
(11804),,1391/12/12 _ 1391/12/12,حميد برقي, يوسف قنبري, مراد كياني پور
(11846),,1391/12/24 _ 1391/12/24,يوسف قنبري, بهاره حسن خاني
(6808),,1392/02/05 _ 1392/02/05,مريم آزموده, يوسف قنبري
(),,1391/12/24 _ 1391/12/24,يوسف قنبري, سيروس قنبري, داود جميني, عليرضا جمشيدي, ايدا الاالدين وندي
(14010),,1393/07/26 _ 1393/07/26,يوسف قنبري, راضيه نوري, ثريا روزفراخ
(),,1391/12/17 _ 1391/12/17,يوسف قنبري, ثريا اسمعيلي
(),,1391/12/17 _ 1391/12/17,يوسف قنبري, فاطمه مقيمي, فواد معافي, مريم بهرامي
(),,1391/12/17 _ 1391/12/17,يوسف قنبري, فاطمه مقيمي, فواد معافي
(),,1391/12/17 _ 1391/12/17,يوسف قنبري, زهرا فتاحي
(),,1391/12/17 _ 1391/12/17,يوسف قنبري, زهرا زيدي
(),,1392/06/21 _ 1392/06/21,بنفشه ترکي بلداجي, يوسف قنبري
(),,1392/06/21 _ 1392/06/21,مريم السادات صفوي زاده, يوسف قنبري
(),,1392/06/21 _ 1392/06/21,مريم اسحاقي, يوسف قنبري, وفا محمودي نژاد
(),,1392/06/21 _ 1392/06/21,زهره خدابخشي, يوسف قنبري
(5209),,1393/02/18 _ 1393/02/18,يوسف قنبري, حميد برقي, فاطمه خليقي
(),,1393/02/18 _ 1393/02/18,سيده فاطمه عبدالهي, حميد برقي, يوسف قنبري
(),,1393/02/18 _ 1393/02/18,يوسف قنبري, حميد برقي, سيدمحمد پاك نژاد, مريم احمدي
(),,1393/02/18 _ 1393/02/18,طيبه السادات عطايي, يعقوب اسعدي, يوسف قنبري, حميد برقي
(),,1393/02/18 _ 1393/02/18,يوسف قنبري, حميد برقي, مريم احمدي, محمد پاک نژاد
(5392),,1392/12/08 _ 1392/12/08,يوسف قنبري, فريبرز مرداني
(5331),,1393/05/09 _ 1393/05/09,حميد برقي, يوسف قنبري, محمد طلايي, نصرت مرادي هوسين
(4972),,1393/02/07 _ 1393/02/07,يوسف قنبري, حميد برقي, سيدجواد عليزاده
(),,1394/07/11 _ 1394/07/11,اتوسا تقي ژاده, حميد برقي, يوسف قنبري
(),,1395/07/24 _ 1395/07/24,يوسف قنبري, حميد برقي, صبا خالقي
(),,1395/07/24 _ 1395/07/24,حميد برقي, يوسف قنبري, صبا خالقي
(),,1395/12/18 _ 1395/12/18,يوسف قنبري, مهرناز روشي
(),,1395/12/18 _ 1395/12/18,يوسف قنبري, سيد موسي هاشمي
(),,1400/10/06 _ 1400/10/06,يوسف قنبري, حميد برقي, الا علاالدين وندي
|
سنجش پايداري نظام¬هاي بهره¬برداري كشاورزي مطالعه موردي روستاهاي استان چهارمحال و بختياري.,دكتري,1403/04/10, ,يوسف قنبري
تبيين تحولات فضايي- زماني روستائيت و رابطه آن با توسعه گردشگري روستايي در استان مركزي,دكتري,1403/03/30, ,يوسف قنبري
تحليل نقش كسب و كارهاي گياهان دارويي براي توسعه روستايي( منطقه¬ي سردسيري استان كهگيلويه و بويراحمد),دكتري,1403/02/03, ,يوسف قنبري
مدل سازي خطر گردوغبار با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين پشتيبان-مطالعه موردي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/11/11, ,يوسف قنبري
تحليل ميزان تحقق پذيري رويكردهاي اكولوژيك در جوامع شهري مطالعه موردي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/11/10, ,يوسف قنبري
مولفه هاي اقتصادي-اجتماعي موثربرپايداري كشاورزي(مطالعه موردي-شهرستان اردستان),كارشناسي ارشد,1402/10/18, ,يوسف قنبري
پايش فرونشست زمين با استفاده از تكنيك تداخل‌سنجي پراكنشگر دائمي راداري (PSI)(مطالعه موردي: دشت‌ هشتگرد استان البرز),دكتري,1402/10/11, ,يوسف قنبري
پايش و تحليل نرخ فرونشست زمين در نواحي شهري با استفاده از داده هاي سري زماني راداري (مطالعه موردي: كلان شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,يوسف قنبري
تحليل نقش دهياري ها در توسعه پايدار روستايي (مورد مطالعه : دهستان براآن جنوبي ),كارشناسي ارشد,1402/06/20, ,يوسف قنبري
تاثير پيشرانهاي توسعهاي بر برنامهريزي و سياستگذاري در نواحي روستايي استان كردستان با تاكيد بر آمايش سرزمين,دكتري,1402/06/19, ,يوسف قنبري
بررسي رابطه توسعه گردشگري و حس تعلق به مكان در روستاهاي بخش مركزي شهرستان تيران و كرون,كارشناسي ارشد,1402/06/14, ,يوسف قنبري
بررسي روند تغييرات بارش و خشكسالي در استان ديالي/عراق,كارشناسي ارشد,1402/05/28, ,يوسف قنبري
مطالعه تأثير زير ساخت هاي فرهنگي - ورزشي بركيفيت زندگي و كاهش مهاجرت جوانان روستايي و راهكارهاي ارتقاء آن ( مورد نمونه: دهستان صادقيه - شهرستان نجف آباد),كارشناسي ارشد,1402/05/22, ,يوسف قنبري
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل روستا به شهر (مطالعه موردي: شهر دهسرخ مباركه),كارشناسي ارشد,1402/05/22, ,يوسف قنبري
بررسي تاثير بيماري كرونا بر گردشگري (مطالعه موردي: بخش بن رود,كارشناسي ارشد,1402/04/25, ,يوسف قنبري
تحليل عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگران از اقامتگاه هاي روستايي مورد مطالعه روستاهاي شهرستان اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/29, ,يوسف قنبري
ارزيابي فرسايش خاك به روش كرين در حوضه كمه استان اصفهان با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي,كارشناسي ارشد,1402/03/16, ,يوسف قنبري
سامانه هوشمند پايش انرژي تابشي خورشيد در حوضه گاوخوني,كارشناسي ارشد,1401/12/22, ,يوسف قنبري
برآورد نرخ فرونشست در دشت اصفهان - برخوار با استفاده از سنجش از دور و GIS,كارشناسي ارشد,1401/11/24, ,يوسف قنبري
The Study and Analysis of the Effects of Government Agricultural Policies on the Economic Development of Villages with Emphasis on Wheat Product,كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,يوسف قنبري
بررسي تاثيرات اقتصادي - اجتماعي پايانه مرزي مهران بر مناطق مرزي استان واسط در عراق,كارشناسي ارشد,1401/10/26, ,يوسف قنبري
توسعه پايداري روستاهاي حوزه پيراموني شهرهاي مراكز استان ( مورد مطالعاتي شهر ياسوج,دكتري,1401/10/26, ,يوسف قنبري
رديابي و بررسي لندفرم هاي يخچالي كواترنر پاياني در ارتفاعات زاگرس شمالي,دكتري,1401/09/21, ,يوسف قنبري
تحليل اثرات گردشگري مذهبي بر جامعه ميزبان، مطالعه موردي: شهر كربلاء,كارشناسي ارشد,1401/09/07, ,يوسف قنبري
اهميت ژئوپليتيك بندر بزرگ فاو براي عراق,كارشناسي ارشد,1401/09/07, ,يوسف قنبري
تحليل تأثير تركيب قومي، مذهبي و زباني بر وحدت ملي عراق,كارشناسي ارشد,1401/07/25, ,يوسف قنبري
برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري در استان واسط عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,يوسف قنبري
بررسي اثرات تغيير الگوي كشت از برنج به كيوي در توسعه مناطق روستايي ، مطالعه موردي استان گيلان.,دكتري,1401/06/28, ,يوسف قنبري
ارزيابي عملكرد نظام هاي بهره برداري كشاورزي در توسعه پايدار روستايي استان زنجان.,دكتري,1401/06/28, ,يوسف قنبري
ارزيابي تاثير شيوه‌هاي نوين بازاريابي در جذب گردشگران به مقاصد روستايي، موردمطالعه: منطقه خور و بيابانك در استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/06/27, ,يوسف قنبري
بررسي نقش آگروكليما در كيفيت و كميت آويشن دنايي در شهرستان كاشان,دكتري,1401/06/23, ,يوسف قنبري
بررسي آثار اقتصادي اجتماعي رويداد اربعين بر مناطق روستايي مسير در عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/19, ,يوسف قنبري
آسيب¬شناسي ساختار و عملكرد طرح هادي روستايي و ارائه راهكارهاي بهبود آن (مطالعه موردي: استان كرمانشاه),دكتري,1401/06/14, ,يوسف قنبري
برنامه‌ريزي توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري استان ذي قار عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/09, ,يوسف قنبري
شناسايي ظرفيت هاي توسعه بومگردي استان لرستان,كارشناسي ارشد,1401/06/07, ,يوسف قنبري
مطالعه نگرش قبايل نسبت به توسعه گردشگري، مورد مطالعه: استان ذي قار در عراق,كارشناسي ارشد,1401/06/07, ,يوسف قنبري
اولويت بندي عوامل موثر بر وقوع سيل و پهنه بندي حساسيت آن در استان كرمانشاه,كارشناسي ارشد,1401/05/18, ,يوسف قنبري
بررسي اثر تغيير اقليم بر فنولوژي و عملكرد گندم ديم در غرب و شمال غرب ايران,دكتري,1401/05/10, ,يوسف قنبري
بررسي و تحليل عملكرددهياري ها با توجه به رويكرد حكم روايي خوب روستايي (مورد مطالعه شهرستان فريدونشهر),كارشناسي ارشد,1401/04/20, ,يوسف قنبري
تحليلي بر نگرش اجتماع محلي نسبت به توسعه گردشگري(مطالعه موردي:روستاهاي بخش بن رود شهرستان اصفهان),كارشناسي ارشد,1401/03/23, ,يوسف قنبري
ارزيابي چالش هاي گذار از ساختار سنتي در مقاصد گردشگري روستايي به بستر هوشمند: مطالعه موردي بخش بن رود شهرستان اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/03/21, ,يوسف قنبري
تاثير فناوري اطلاعات بر عملكرد دهياري‌ها مطالعه موردي:بخش مركزي شهرستان اصفهان,كارشناسي ارشد,1401/02/31, ,يوسف قنبري
ارزيابي و تحليل وضعيت زيرساخت هاي گذران اوقات فراغت شبانه در حاشيه رودخانه كارون در شهر اهواز,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,يوسف قنبري
تحليل مولفه هاي اصلي نظريات فيزيكي-كالبدي توسعه شهري نمونه موردي شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,يوسف قنبري
آسيب شناسي تطبيقي مساكن روستايي در برابر خطر زلزله مطالعه موردي: شهرستان ني ريز,دكتري,1400/11/27, ,يوسف قنبري
بازسازي پالئوژئومورفولوژي پلاياي گاوخوني و تحولات آن در هولوسن,دكتري,1400/11/25, ,يوسف قنبري
بررسي چالش هاي توسعه گردشگري در مناطق روستايي بخش نياسر شهرستان كاشان,كارشناسي ارشد,1400/10/29, ,يوسف قنبري
تحليل فضايي پايداري اقتصادي- اجتماعي مناطق روستايي استان ايلام,دكتري,1400/10/28, ,يوسف قنبري
برنامه‌ريزي توسعه پايدار اكوتوريسم در استان ديالي عراق,كارشناسي ارشد,1400/09/24, ,يوسف قنبري
بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي شهر قم),كارشناسي ارشد,1400/09/24, ,يوسف قنبري
نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار منطقه‌اي، مطالعه موردي: استان ذي قار,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,يوسف قنبري
تحولات روستاييت با تأكيد بر ويژگي‌هاي جمعيتشناختي و كاركردهاي كشاورزي مورد نمونه استان اصفهان,دكتري,1400/07/21, ,يوسف قنبري
امكان سنجي ومكان يابي تشكيل صندوق هاي اعتباري خرد به منظور توسعه پايدارروستايي ( مطالعه موردي : بخش شمال شرقي استان همدان),دكتري,1400/07/21, ,يوسف قنبري
واكاوي آب و هوايي سيلاب اواخر زمستان 1397 حوضه آبي گرگانرود,كارشناسي ارشد,1400/07/10, ,يوسف قنبري
راهبردهاي سازگاري محلي در كشاورزي براي مقابله با تغييرات محيطي: مطالعه موردي: شهرستان نجف¬آباد,دكتري,1400/06/31, ,يوسف قنبري
بررسي چالش هاي وحدت ملي عراق از سال 2003,كارشناسي ارشد,1400/06/28, ,يوسف قنبري
برنامه¬ريزي توسعه اكوتوريسم در مناطق روستايي حاشيه‌ي زاينده رود دراستان چهارمحال بختياري,كارشناسي ارشد,1400/06/27, ,يوسف قنبري
عوامل جغرافيايي مؤثر در همگرايي بين ايران و عراق,كارشناسي ارشد,1400/06/23, ,يوسف قنبري
واكاوي مشكلات نهادي و ساختاري كسب و كارهاي گلخانه‌اي در ناحيه‌ي يزد‌آباد فلاورجان با رويكرد نظريه برپايه (GTM),كارشناسي ارشد,1400/06/20, ,يوسف قنبري
ارزيابي و تحليل اثرات مشاغل خانگي در ساختار اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي استان اصفهان,دكتري,1400/06/17, ,يوسف قنبري
تحليل تطبيقي الگوهاي حكمروايي خوب در نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش مركزي شهرستان پلدختر و بخش موسيان شهرستان دهلران).,دكتري,1400/06/02, ,يوسف قنبري
كارآفريني گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي شهرستان‌هاي اردل و كوهرنگ),دكتري,1400/06/02, ,يوسف قنبري
نمايه سازي پيوند از دور بارش ايران,دكتري,1400/04/26, ,يوسف قنبري
كاربرد فناوري بلاكچين در حكمراني خوب با تاكيد بر ايران,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,يوسف قنبري
بررسي عوامل ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك سياست گذاري توسعه گردشگري ايران,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,يوسف قنبري
بررسي قابليت¬ها و تنگناهاي توسعه گردشگري مناطق كويري در راستاي توسعه پايدار(مطالعه موردي: بخش جرقويه عليا در شرق شهرستان اصفهان)(,كارشناسي ارشد,1399/09/26, ,يوسف قنبري
برنامه ريزي توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر گردشگري خلاق (مطالعه موردي استان اصفهان),دكتري,1399/09/26, ,يوسف قنبري
سياسات گذاري مطلوب براي مديريت نواحي روستايي (مطالعه موردي نواحي روستايي استان كرمان),دكتري,1399/09/25, ,يوسف قنبري
ارزيابي قابليت هاي گردشگري پارك ملي و پناهگاه حيات وحش كلاه قاضي اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/09/24, ,يوسف قنبري
تاثير هوشمندي كسب و كار و امنيت ديجيتال در گردشگري هوشمند با هدف رضايت گردشگر,كارشناسي ارشد,1398/12/11, ,يوسف قنبري
بررسي اثرات كشت زعفران بر معيشت پايدار نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان شيروان),كارشناسي ارشد,1398/11/23, ,يوسف قنبري
تبيين الگوي مديريت خشكسالي در نواحي روستايي (مطالعه موردي شهرستان اسلام آباد غرب),دكتري,1398/10/09, ,يوسف قنبري
بررسي روند پايداري سكونتگاه هاي مناطق مرزي، مطالعه موردي: استان كرمانشاه از سال 75 تا سال 95,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,يوسف قنبري
تبيين نقش دريا در قدرت ملي كشورها با تاكيد برا ايران,كارشناسي ارشد,1398/06/25, ,يوسف قنبري
تبيين مولفه هاي موثر بر حكمروايي روستايي در مديريت محلي، مطالعه موردي شهرستان زنجان,دكتري,1398/05/09, ,يوسف قنبري
تحليل هيدروپليتيكي استان اصفهان,كارشناسي ارشد,1398/04/31, ,يوسف قنبري
سنجش پايداري نظام هاي بهره برداري زراعي در بخش كشاورزي استان اصفهان,دكتري,1397/11/13, ,يوسف قنبري
ساماندهي و برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري محلي مناطق روستاطط شهرستان تيران,كارشناسي ارشد,1396/07/03, ,يوسف قنبري
نقش كار آفريني در توسعه اقتصادي مناطق روستايي(مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان اصفهان).,كارشناسي ارشد,1396/03/31, ,يوسف قنبري
بررسي عوامل موثر بر جايگاه و نقش زنان روستايي در بخش كشاورزي,كارشناسي ارشد,1391/07/26, ,يوسف قنبري
تاثير بكارگيري تكنولوژي هاي نو در كشاورزي با تاكيد بر روش هاي نوين ابياري,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
برنامه ريزي توسه پايدار گردشگري شهرستان بجنورد,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
برنامه ريزي توسعه ي پايدار گردشگري روستايي با تاكيد بر روستاهاي داراي امامزاده,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
تحليل فضايي جاذبه هاي گردشگري شهرستان بافت,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
شناسايي وتحليل عوامل موثر توسعه پا يدار مسكن درناحي روستايي شهر مركزي كرج,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
وضعيت سنجي و آسيب شناسي كتابخانه ها و سالن هاي مطالعه، مراكز فرهنگي، ورزشي و تفريحي شهرداري شاهين شهر,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
نقش برند صنعت فرش در توسعه پايدار گردشگري,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي علل گرايش به اعتياد در مناطق روستايي(مطالعه موردي شهرستان لردگان),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي سرمايه اجتماعي وتاثير آن در توسعه پايدار روستايي(نمونه مورد مطالعه: بخش ميانكوه شهرستان اردل),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
امكان سنجي برنامه ريزي توسعه گردشگري ادبي در شهر شيراز,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
تأثير به كارگيري روش هاي نوين آبياري در توسعه پايدار كشاورزي مناطق روستايي ( مطالعه موردي : شهرستان كازرون ),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
راهكارهاي ارتقاي پويايي در بافت تاريخي شهر يزد با تأكيد بر جذب گردشگر,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي و تحليل زمينه هاي گسترش كاربرد فنّاوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در مناطق روستايي(مطالعه موردي، بخش مركزي شهرستان بهمئي),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي توسعه پايدار گردشگري روستايي(نمونه موردي : دهستان سپيددشت),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي شناسايي عوامل برگردشگريالكترونيك صنعت گردشگري اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
شناسايي و تحليل جاذبه هاي توريستي شهرستان شهرضا در جهت برنامه ريزي توسعه پايدار توريسم,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
ارزيابي ظرفيت هاي بالقوه گردشگري خلاق در شهر اصفهان و امكان سنجي پيوشتن به شبكه هاي شهرهاي خلاق يونسكو,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
تحليل فضايي مكاني توسعه بخش كشاورزي استانهاي كشور,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي اثرات واگذاري اراضي ملي بر ارتقاء معيشت خانوارهاي روستايي(مطالعه موردي شهرستان فسا),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
نقش خانه هاي اكولوژيكي بر توسعه پايدار گردشگري روستاهاي بخش هتزا,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
شناسايي و تحليل اثرات اجراي طرح هادي بر كيفيت زندگي سكونتگاه هاي روستايي، دهستان ده پيرشمالي)شهرستان خرم آباد(,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي و تحليلي بر تاثير عملكرد دهياري ها در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: دهستان گلاب كاشان,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي نقش كميته امداد بر توسعه اشتغال روستاها(نمونه موردي شهرستان خمين),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
تبيين اثرات اعتبارت بهسازي بر تغيير الگوي مسكن روستايي,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
فارسي: شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني گردشگري در مناطق روستايي(مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري در شهرستان سميرم),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي اثرات صنايع بر توسعه مناطق روستايي شهرستان مباركه مطالعه موردي: كارخانه سيمان سپاهان,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
نقش كار افريني در توسعه اقتصادي مناطق روستايي شهرستان شاهين شهر و ميمه,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
نقش خانه هاي بوم گردي در توسعه پايدار مناطق گردشگري شهرستان سامان,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي و شناسايي مولفه هاي موثر بر مشاركت روستاييان در حفظ و احياي مراتع، شهرستان بن,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي نقش كشت گلخانه اي در توسعه روستايي شهرستان فلاورجان,كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي در انتخاب مقصد گردشگري(نمونه موردي شهرستان فريدون شهر),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
شناسايي پتانسيل هاي توسعه بوم گردي (مطالعه موردي : بخش پادنا عليا شهرستان سميرم),كارشناسي ارشد,, ,يوسف قنبري
بررسي روند تغييرات جمعيت مناطق روستايي استان اصفهان,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
خميني شهر,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
پروژه جاذبه هاي گردشگري فريدن,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
تاثير گلخانه ها در كاهش مهاجرت از نواحي روستايي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
كارآموزي,كارشناسي,, ,يوسف قنبري
راهبرد بهينه ي توسعه پايدار روستايي در نواحي خشك ايران(ناحيه شمال غرب استان اصفهان),دكتري,, ,يوسف قنبري
تاثير مبادلات مرزي در توسعه پايدار مناطق روستايي(92-1372)مورد: بازارچه هاي مرزي,دكتري,, ,يوسف قنبري
امكان سنجي و مكان يابي تشكيل صندوق هاي اعتباري خرد به منظور توسعه پايدارروستايي ( مطالعه موردي : شمال شرقي استان همدان),دكتري,, ,يوسف قنبري
تحليلي بر پايداري نظامهاي بهره برداري كشاورزي ( مورد مطالعه: روستاهاي استان بوشهر),دكتري,, ,يوسف قنبري
تبيين الگوي توانمند سازي زنان روستايي با تاكيد بر توليد و فرآوري گياهان دارويي (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري),دكتري,, ,يوسف قنبري
تحليل فضايي نقش روستا - شهرها بر ساختار اقتصادي-اجتماعي نواحي روستايي استان اصفهان,دكتري,, ,يوسف قنبري
حكمروايي خوب جهت توسعه پايدار مناطق روستايي استان خوزستان با تاكيد بر آمايش سرزمين,دكتري,, ,يوسف قنبري
تحليل توانمندي‌هاي سرزميني براي توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان خوزستان,دكتري,, ,يوسف قنبري
نقش گردشگري در توسعه پايدار مناطق روستايي استان ديالي عراق,دكتري,, ,يوسف قنبري
جستجو:
|
برنامه ريزي چشم انداز و توسعه روستايي,انتشارات نگارخانه,1396,محمد رضا شفيعي, حميد برقي, يوسف قنبري
مديريت راهبردي توسعه مناطق روستايي در ايراني,انتشارات نگارخانه با همکاري قطب علمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان,1395,حميد برقي, يوسف قنبري, سيد علي نکويي
رهيافت هاي مديريت توسعه پايدار مناطق روستايي با تاكيد بر ايران-186 ص,نگار خانه و قطب علمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان,1394,حميد برقي, يوسف قنبري
كاربرد عملي مدل ها و تكنيك ها در برنامه ريزي روستايي- 172 ص,انتشارات نگارخانه و قطب علمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشگاه اصفهان,1394,يوسف قنبري, داود جميني, عليرضا جمشيدي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
117 كارگاه مديريت توسعه پايدار روستايي 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
313 مدل ها و تكنيك هاي برنامه ريزي روستايي 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
355 روش تحقيق در گردشگري 1401/10/19 دوشنبه 16:00-18:00
379 آداب سفر در اسلام 1401/10/21 چهارشنبه 16:00-18:00
380 تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران 1401/10/20 سه شنبه 16:00-18:00
002 روش تحقيق در جغرافيا 1401/10/28 چهارشنبه 14:00-16:00
029 جغرافياي اقتصادي ايران 1401/10/24 شنبه 08:00-10:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal