درباره دانشكده
تاريخچه دانشكده جغرافيايي و برنامه ريزي
 

دانشكده جغرافيايي و برنامه ريزي دانشگاه اصفهان در ابتدا از سال 1345 با تأسيس دورۀ كارشناسي كار خود را به عنوان گروه جغرافيا آغاز كرد. دورۀ كارشناسي ارشد جغرافيا در سال 1366 با پذيرش چهار دانشجو افتتاح گرديد. دورۀ دكتري در سال 1371 با پذيرش سه دانشجو كار خود را آغاز نمود. اين دانشكده از سال 1389 باعنوان دانشكده جغرافيايي و برنامه ريزي در قالب 3 گروه آموزشي « جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، جغرافياو برنامه ريزي شهري و جغرافيا طبيعي » با 21 عضو هيات علمي و با بيش از 550 دانشجو در سه مقطع تحصيلي كارشناسي در گرايشهاي جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي، جغرافيا وبرنامه ريزي شهري ؛ كارشناسي ارشد در گرايشهاي جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي، جغرافيا وبرنامه ريزي شهري، جغرافياي طبيعي، ژئومورفولوژي وآمايش محيطي، جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري، جغرافياي سياسي، جغرافيا وبرنامه ريزي كالبدي فضايي، جغرافيا وبرنامه ريزي توسعه پايدار، كاربري اراضي(مميزي املاك) و آمايش سرزمين ) ؛ دكتري در گرايشهاي جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي، جغرافيا وبرنامه ريزي شهري،آب و هواشناسي (اقليم شناسي ، سينوپتيك، نظام سياستگذاري در برنامه ريزي روستايي، كارآفريني، آمايش سرزمين مشغول به فعاليت است. اين دانشكده داراي آزمايشگاه آب و خاك و ، سالن نقشه كشي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(gis) و كارگاه برنامه ريزي شهري و قطب علمي جغرافيايي و پژوهشگاه علوم جغرافيا، انجمن علمي جغرافيا و شوراي صنفي دانشجويي مي باشد.

 

 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/11
تعداد بازدید:
985
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي
كدپستي: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773تلفكس: 37935773
Powered by DorsaPortal