نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse دانشكده علوم جغرافیایی و برنامه ریزیدانشكده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
رئيس دانشكده
معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي
معاون آموزشي و دانشجويي- فرهنگي
كاركنان
پژوهشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سرفصل دروس</span>سرفصل دروس
ارشد طبیعی
ارشد سیاسی و گردش
ارشد شهری و روستایی
دکتری طبیعی
دکتری شهری و روستایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه علوم جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
گروه علوم جغرافيا و برنامه ريزي شهري
گروه جغرافياي طبيعي
Collapse شهریشهری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
آيين نامه ي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گرایش ها</span>گرایش ها
جغراقیا و برنامه ریزی شهری (آمایش شهری ) ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری) ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (کاربری اراضی و ممیزی املاک) ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری
Collapse روستاروستا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
آيين نامه ي آموزشي
دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گرایش ها</span>گرایش ها
جغرافیای سیاسی (آمایش سیاسی فضا) ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مدیریت توسعه پایدار روستایی) ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (برنامه ریزی مدیریت رویداد و خدمات سفر) ارشد
Collapse طبیعیطبیعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
دروس ارائه شده
برنامه هفتگی اساتید
آيين نامه ي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گرایش ها</span>گرایش ها
ژئمورفولوژی ارشد
آب هوا شناسی - سینوپتیک ارشد
سنجش و اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارشد
آب هوا شناسی - سینوپتیک دکتری
ژئمورفولوژی دکتریدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
کدپستی: 8174673441
E-mail:
تلفن: 4-37935773 تلفکس: 37935773
Powered by DorsaPortal